Biblioteka WDIB
Regulamin

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW
BIBLIOTEKI NA WYDZIALE DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 
 
  P r z e p i s y   o g ó l n e
  1. Jest to biblioteka naukowa. Gromadzi specjalistyczny księgozbiór z zakresu księgoznawstwa, medioznawstwa, historii prasy, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych.
  2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni wszystkim zainteresowanym.
  3. Prawo wypożyczania mają:
    - pracownicy WDIB oraz studenci studiów dziennych, zaocznych, podyplomowych
    - inni użytkownicy w ramach wypożyczania międzybibliotecznego.
  4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywane materiały i sprzęt biblioteczny. W razie uszkodzenia lub zagubienia zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania lub pokryć koszt konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustalają bibliotekarze.
  5. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę prawa korzystania z Biblioteki.
 
  U d o s t ę p n i a n i e   n a   m i e j s c u
  1. Wchodzących do Czytelni obowiązuje:
  - pozostawienie w szatni okryć, teczek i toreb
  - zgłoszenie bibliotekarzowi wnoszonych publikacji
  2. Użytkownik ma wolny dostęp do zbiorów na półkach w Czytelni i Internetu.
  3. Zbiory znajdujące się w magazynie wydaje pracownik Biblioteki
  - dysertacje (prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i podyplomowe) czytelnik otrzymuje do Czytelni po wypełnieniu odpowiedniego formularza
  4. Wynoszenie czasopism, książek, dysertacji czy norm poza obręb Czytelni bez zgody bibliotekarza jest niedopuszczalne.
 
  W y p o ż y c z e n i a
  1. Zapisu do Biblioteki dokonuje się na podstawie:
  - list studentów przyjętych na studia dzienne, zaoczne i podyplomowe - zawierających wszystkie niezbędne dane identyfikujące użytkownika
  - osoby z zewnątrz mogą być zapisane do Biblioteki na podstawie stosownych dokumentów
  - instytucje (biblioteki, ośrodki informacji, szkoły) mogą założyć konto w Bibliotece na podstawie pisma określającego wzór rewersu międzybibliotecznego oraz wzór podpisu osoby odpowiedzialnej
  Konta wszystkich użytkowników powinny być uaktualniane i odnawiane na początku każdego roku akademickiego
  2. O każdej zmianie adresu czy nazwiska czytelnik obowiązany jest powiadomić Bibliotekę.
  3. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie wypełnionego rewersu. Przy zwrocie dzieła czytelnik otrzymuje podpisany odcinek rewersu.
  4. Materiały wypożyczone na ćwiczenia - na krótki czas muszą być wyszczególnione na specjalnych kartach pracowników.
  5. W Bibliotece można mieć na koncie 10 woluminów. Dopuszczalny okres wypożyczeń to jeden miesiąc (z możliwocią przedłużenia).
  6. Czytelnicy zobowiązani są rozliczyć się z wypożyczonych książek do 30 czerwca każdego roku lub uzyskać zgodę na przedłużenie okresu wypożyczenia. Studenci kończący w danym roku akademickim studia po rozliczeniu się z Biblioteką uzyskują zawiadczenie niezbędne do przystąpienia do egzaminów dyplomowych i odbioru dyplomu.
  7. W przypadku, gdy użytkownik chce korzystać z wypożyczalni po zlikwidowaniu konta, może to uczynić - pozostawiając w Bibliotece dokument na czas wypożyczenia.
  8. Każdy użytkownik (w tym pracownicy naukowi) odchodzący z wydziału lub Uniwersytetu ma obowiązek uzyskania zawiadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.
  9. Wyjeżdżający za granicę na dłuższy okres powinni zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne.
  10. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach ma prawo prosić o zwrot wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.
  11. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin Biblioteka może pobierać opłaty. Odmowa zwrotu książek mimo wysyłanych przez Bibliotekę upomnień spowoduje dochodzenie roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
  12. W przypadku zagubienia przez użytkownika wypożyczonego dzieła Biblioteka może żądać:
  - zwrotu identycznego egzemplarza
  - wykonania oprawionej lub zbindowanej odbitki kserograficznej zguby
  - zakupienie dzieła wskazanego przez bibliotekarza
  - wpłacenia na rzecz Biblioteki ustalonej przez bibliotekarza zwielokrotnionej wartości zguby
  13. Biblioteka określa kategorie zbiorów przeznaczonych do udostępniania wyłącznie na miejscu. Są to: rękopisy, zbiory Czytelni, reprinty, cymelia, albumy, czasopisma, kserokopie, materiały z teczek zagadnieniowych.
  14. Zbiory wymienione w punkcie 13 (z wyłączeniem rękopisów) bibliotekarz może wypożyczyć na zewnątrz tylko na bardzo krótki okres w sytuacjach wyjątkowych. Na czas wypożyczenia użytkownik winien pozostawić w Bibliotece stosowny dokument.
  15. W przypadkach wyjątkowych (np. konkursy, wystawy) Biblioteka może wypożyczyć pracę licencjacką czy magisterską. Wypożyczający zobowiązany jest jednak przedstawić pisemnie umotywowany cel wypożyczenia poparty zgodą Dziekana.
  16. Biblioteka zamiast oryginalnych materiałów bibliotecznych może udostępnić ich reprodukcję.
 
  W y p o ż y c z e n i a   w   r a m a c h   s i e c i   b i b l i o t e c z n e j   Uniwersytetu Warszawskiego oraz   w y p o ż y c z e ń   m i ę d z y b i b l i o t e c z n y c h
  1. Biblioteka Uniwersytecka (BUW) udostępnia swoje zbiory wszystkim pracownikom i studentom UW bez porednictwa Biblioteki WDIB UW.
  Publikacje przeznaczone przez BUW do udostępniania w Czytelni, a wypożyczone przez Bibliotekę WDIB UW mogą być wykorzystywane wyłącznie na miejscu.
  2. W ramach wypożyczeń miedzy pozostałymi bibliotekami sieci Uniwersytetu Warszawskiego dopuszcza się udostępnianie wypożyczonych publikacji do domu.
  3. Czytelnicy mogą korzystać także z wypożyczeń międzybibliotecznych poza siecią bibliotek UW w ramach ogólnie przyjętych zasad.
  4. Wypożyczanie materiałów z zagranicy prowadzi wyłącznie BUW.
  5. Regulamin dla użytkowników Biblioteki WDIB UW podaje ramowe wytyczne udostępniania materiałów bibliotecznych w systemie biblioteczno-informacyjnym UW.
 
  I n n e   p r a c e
  1. Biblioteka wykonuje:
  - odpłatnie odbitki kserograficzne ze zbiorów własnych (oprócz rękopisów) i dostarczonych przez użytkowników
  - bindowanie notatek, prac dyplomowych i in.
  Za prace wykonywane na rzecz rodzimej placówki i jej pracowników nie są pobierane żadne opłaty.