Biblioteka WDIB
Regulamin

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW
BIBLIOTEKI WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 
 
  P r z e p i s y   o g ó l n e
  1. Jest to biblioteka naukowa. Gromadzi specjalistyczny księgozbiór z zakresu księgoznawstwa, medioznawstwa, historii prasy, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych.
  2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni wszystkim zainteresowanym.
  3. Prawo wypożyczania mają:
    - pracownicy WDIB oraz studenci studiów dziennych, zaocznych, podyplomowych
    - inni użytkownicy w ramach wypożyczania międzybibliotecznego.
  4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywane materiały i sprzęt biblioteczny. W razie uszkodzenia lub zagubienia zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania lub pokryć koszt konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustalają bibliotekarze.
  5. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę prawa korzystania z Biblioteki.
 
  U d o s t ę p n i a n i e   n a   m i e j s c u
  1. Wchodzących do Czytelni obowiązuje:
  - pozostawienie w szatni okryć, teczek i toreb
  - zgłoszenie bibliotekarzowi wnoszonych publikacji
  2. Użytkownik ma wolny dostęp do zbiorów na półkach w Czytelni i Internetu.
  3. Zbiory znajdujące się w magazynie wydaje pracownik Biblioteki
 
  W y p o ż y c z e n i a
  1. Zapisu do Biblioteki dokonuje się na podstawie:
  - list studentów przyjętych na studia dzienne, zaoczne i podyplomowe - zawierających wszystkie niezbędne dane identyfikujące użytkownika
  - osoby z zewnątrz mogą być zapisane do Biblioteki na podstawie stosownych dokumentów
  - instytucje (biblioteki, ośrodki informacji, szkoły) mogą założyć konto w Bibliotece na podstawie pisma określającego wzór rewersu międzybibliotecznego oraz wzór podpisu osoby odpowiedzialnej
  Konta wszystkich użytkowników powinny być uaktualniane i odnawiane na początku każdego roku akademickiego
  2. O każdej zmianie adresu czy nazwiska czytelnik obowiązany jest powiadomić Bibliotekę.
  3. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie wypełnionego rewersu lub adnotacji w Systemie Biblioteczno-Informacyjnym UW
  4. Materiały wypożyczone na ćwiczenia - na krótki czas muszą być wyszczególnione na specjalnych kartach pracowników.
  5. W Bibliotece można mieć na koncie 10 woluminów. Dopuszczalny okres wypożyczeń to jeden miesiąc (z możliwocią przedłużenia).
  6. Czytelnicy zobowiązani są rozliczyć się z wypożyczonych książek do 30 czerwca każdego roku lub uzyskać zgodę na przedłużenie okresu wypożyczenia. Studenci kończący w danym roku akademickim studia po rozliczeniu się z Biblioteką uzyskują zawiadczenie niezbędne do przystąpienia do egzaminów dyplomowych i odbioru dyplomu.
  7. W przypadku, gdy użytkownik chce korzystać z wypożyczalni po zlikwidowaniu konta, może to uczynić - pozostawiając w Bibliotece dokument na czas wypożyczenia.
  8. Każdy użytkownik (w tym pracownicy naukowi) odchodzący z wydziału lub Uniwersytetu ma obowiązek uzyskania zawiadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.
  9. Wyjeżdżający za granicę na dłuższy okres powinni zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne.
  10. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach ma prawo prosić o zwrot wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.
  11. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin Biblioteka może pobierać opłaty. Odmowa zwrotu książek mimo wysyłanych przez Bibliotekę upomnień spowoduje dochodzenie roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
  12. W przypadku zagubienia przez użytkownika wypożyczonego dzieła Biblioteka może żądać:
  - zwrotu identycznego egzemplarza
  - wykonania oprawionej lub zbindowanej odbitki kserograficznej zguby
  - zakupienie dzieła wskazanego przez bibliotekarza
  - wpłacenia ustalonej przez bibliotekarza zwielokrotnionej wartości zguby
  13. Biblioteka określa kategorie zbiorów przeznaczonych do udostępniania wyłącznie na miejscu. Są to: rękopisy, zbiory Czytelni, reprinty, cymelia, albumy, czasopisma, kserokopie, materiały z teczek zagadnieniowych.
 
  W y p o ż y c z e n i a   w   r a m a c h   s i e c i   b i b l i o t e c z n e j   Uniwersytetu Warszawskiego oraz   w y p o ż y c z e ń   m i ę d z y b i b l i o t e c z n y c h
  1. Biblioteka Uniwersytecka (BUW) udostępnia swoje zbiory wszystkim pracownikom i studentom UW bez porednictwa Biblioteki WDIB UW.
  Publikacje przeznaczone przez BUW do udostępniania w Czytelni, a wypożyczone przez Bibliotekę WDIB UW mogą być wykorzystywane wyłącznie na miejscu.
  2. W ramach wypożyczeń miedzy pozostałymi bibliotekami sieci Uniwersytetu Warszawskiego dopuszcza się udostępnianie wypożyczonych publikacji do domu.
  3. Czytelnicy mogą korzystać także z wypożyczeń międzybibliotecznych poza siecią bibliotek UW w ramach ogólnie przyjętych zasad.
  4. Wypożyczanie materiałów z zagranicy prowadzi wyłącznie BUW.
  5. Regulamin dla użytkowników Biblioteki WDIB UW podaje ramowe wytyczne udostępniania materiałów bibliotecznych w systemie biblioteczno-informacyjnym UW.
 
  I n n e   p r a c e
  1. Biblioteka wykonuje:
  - bindowanie notatek, prac dyplomowych i in.
  Za prace wykonywane na rzecz rodzimej placówki i jej pracowników nie są pobierane opłaty.