Biblioteka WDIB UW
Aktualności

Nowości Biblioteki WDIB UW – maj 2017 r.

E. Kotarski, Kultura medialna średniowiecza. Europa łacińska. Wydaw. Nauk. Semper, Warszawa 2017

sygn. 32298 czyt.

Autor zajmuje się szeroko rozumianymi mediami jako siłą kreatywną uczestniczącą w tworzeniu kultury. W pracy przedstawiono tradycyjne wątki historyczne wpływające znacząco na dzieje. Uwzględniono także rozwijające się paralelnie wizualizacje: portale, malowidła ścienne i stropowe, witraże, także pieczęcie i monety czy realizacje multimedialne.

Komunikacja naukowa w humanistyce. Red. E. Kulczycki. Wydaw. Nauk. Inst. Filozofii UAM, Poznań 2017 

sygn. 32295 czyt.

Publikacja jest głosem w dyskusji nad sposobami komunikowania się humanistów, dostarcza także interpretacji wyników badań ilościowej oceny dorobku polskiej humanistyki. Autorzy zaakcentowali sposób, w jaki  humanistyka wykorzystuje nowe metody upowszechnienia wiedzy, jak staje się przedmiotem oceny oraz jak w jej obrębie odbywa się komunikacja.

G. Gmiterek, S. D. Kotuła, Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece. Wydaw. SBP, Warszawa 2017

sygn. 32230 czyt. , 32231-32239

Publikacja składa się z wyróżniających się „części: prezentacja unikalnej metodologii oceny aplikacji, w tym czytelne ukazane uwarunkowania stanu i rozwoju aplikacji mobilnych; katalog wybranych (w metodologicznie uzasadniony sposób) aplikacji bibliotecznych oraz tabelaryczne zestawienie parametrów ocenionych aplikacji”.

A. Dróżdż, Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu. Wydaw. Księg. Akad., Kraków 2017

sygn. 32254, 17591/30

Książka jest „zbiorem tekstów autorskich na temat zjawiska zagłady i eliminowania książek z życia publicznego. Ukazany w niej mroczny obraz wspólnej niedoli ludzi i książek w czasach stalinizmu pogłębia znacząco naszą wiedzę o systemie komunistycznym”.

Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo różne doświadczenia . Red. nauk. A. Kulecka. Wydaw. UW, Warszawa 2017

sygn. 32293 czyt.

Publikacja jest przeglądem problematyki archiwistycznej w szerokim kontekście procesów kształtowania się dokumentacji źródłowej archiwów europejskich, współpracy między nimi, roli, jaką pełnią w społeczeństwie.

Publiczność mediów w epoce cyfrowej. Red. nauk. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab. Wydaw. Aspra JR, Warszawa 2016

sygn. 30124/31 czyt.

Pracę poświęcono „zagadnieniom zmieniającej się roli publiczności w kształtującym się ekosystemie medialnym, w którym dotychczasowi bierni odbiorcy przekazów medialnych zmieniają się w aktywnych użytkowników i w coraz większym stopniu wpływają na ich zawartość oraz politykę nadawców. W publikacji przedstawiono wyniki najnowszych badań nad różnymi aspektami zmian w audytoriach medialnych i ich skutkami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi”.

B. Torański, Knebel: cenzura w PRL-u.  Wydaw. Zona Zero, Warszawa 2016

sygn. 32296 czyt., 32297

„21 rozmówców Błażeja Torańskiego: dziennikarzy, reżyserów, grafików, kompozytorów i estradowców odsłania kulisy swoich kontaktów z cenzurą. Ujawniają mechanizmy, dzięki którym władza potrafiła skutecznie zmusić twórców do trudnych ustępstw, a wielu nawet do współpracy”.

I. Symonowicz-Jabłońska, Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne. Wydaw. Nauk. UMK, Toruń 2016

sygn. 32302

Autorka przekonuje, że baśniowość w różnych formach obecna w życiu współczesnego człowieka może nadać sens jego istnieniu, spowodować łagodniejsze przejście przez wiele problemów.

D. Spinczyk, M. Dzieciątko, Text Mining: metody, narzędzia, zastosowanie. Wykorzystanie SAS Text Analytics. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2016

sygn. 32263

„Książka przedstawia analizę i sposób wykorzystywania SAS Text Analytics, uniwersalnej platformy zaspokajającej potrzeby informacyjne w organizacji do wydobywania i zarządzania informacją dostępną w różnego rodzaju dokumentach tekstowych”.

B. Stępień, Zasady pisania tekstów naukowych: prace doktorskie i artykuły. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2016

sygn. 32264 czyt.

Jest to kolejna, pożyteczna publikacja omawiająca podstawowe zasady pisania opracowań naukowych, najważniejsze cechy tekstów oraz reguły zapewniające zastosowanie poprawnej, atrakcyjnej dla czytelnika formy tekstu. Książka zawiera praktyczne wskazówki dla autorów rozpraw naukowych.

I. Mościchowska, Barbara Rogoś-Turek, Badania jako podstawa projektowania user experience. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2016

sygn. 32267 czyt.

Autorki podkreślają nieodłączny związek badań z projektowaniem i biznesem. Książka stanowi podręczne kompendium wiedzy dla badaczy, projektantom zaś dostarcza argumentów przemawiających za tworzeniem produktów w oparciu o realne dane.

K. Pokorna-Ignatowicz, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch" w polskim systemie medialnym. Wydaw. AFM, Kraków 2016

sygn. 32289

„Publikacja opisuje rozwój RSW w czasach PRL, analizuje jej rolę w systemie medialnym i politycznym Polski realnego socjalizmu. W drugiej części opisuje i analizuję proces likwidacji spółdzielni, a zwłaszcza prywatyzacji prasy RSW w kontekście gry interesów politycznych”.

J. Możdżeń, Przedstawienie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku. Wydaw. Nauk. UMK, Toruń 2016

sygn. 32301 sz. 4

„Głównym celem rozprawy jest poznanie genezy i sposobów tworzenia „konstrukcji" tekstowych, które stanowią omawiane źródła, a w dalszym toku analizy - sposobu myślenia kronikarza i przedstawiania przezeń ludzi oraz miasta i świata, w których żył, a także roli, jaką - jego zdaniem - odgrywał człowiek w tym świecie”.

R. Żmuda, Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz prac licencjackich i magisterskich o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1946-2015. Wydaw. Uniw. Med. w Łodzi, Łódź 2016

sygn. 32290. K

„Zgromadzone w katalogu prace dyplomowe uwidaczniają podejmowaną tematykę badawczą, dotyczącą m.in. dziejów bibliotek i ich zasobów oraz dorobek naukowy i dydaktyczny uczelni. Dokumentacja bibliograficzno-katalogowa powinna ułatwić dalsze poszukiwania w tym zakresie”. 

A. Wagner, Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku. Wydaw. UMK, Toruń 2016

sygn. 32291 sz.4

„Książka stanowi pierwszą w rodzimej literaturze bibliologicznej i historyczno-artystycznej monografię superekslibrisu na ziemiach Korony oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego od średniowiecza po potop szwedzki. Ową charakterystyczną kategorię znaku własnościowego książek osadzono na tle kultury bibliofilskiej oraz sztuki w Polsce i Europie, z naciskiem położonym na takie zagadnienia jak przemiany w postawie bibliofilów wobec oznaczania ksiąg, ewolucja formalno-stylowa superekslibrisów czy też ich powiązania z różnorakimi dziedzinami plastyki i rzemiosła artystycznego”.

M. Broda, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku. Wydaw. Księg. Akad., Kraków 2014

sygn. 32279 sz. 4

Monografia wszechstronnie przedstawia „średniowieczny księgozbiór klasztoru cystersów w Henrykowie. Wprowadza do obiegu naukowego nowe ustalenia i treści, uzupełnia ciągle jeszcze skromne wiadomości na temat kultury środowisk kościelnych w średniowiecznej Polsce i na Śląsku”.

Informacja-dobro publiczne czy prywatne? Red. nauk. A. Czerwiński, A. Jańdziak, M. Krzesaj. Wydaw. Uniw. Opolskiego, Opole 2016

sygn. 32281 czyt.

„Publikacja odpowiada na pytania:  Jaką naturę ma informacja? Czy powinniśmy ją traktować jako dobro publiczne, czy jako dobro prywatne? Jakie czynniki bądź procesy o tym decydują? W jaki sposób informacja oddziałuje na rynki oraz na rozwój społeczeństw? Czy możliwa jest ocena jakości informacji? Jak zabezpieczyć informacje w Internecie?”

D. Bogdanov, Bibliografia prawa do informacji. Wydaw. Uniw. Opolskiego, Opole 2016

sygn. 32282. B

Bibliografia zawiera ok. opisów publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa do informacji, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz informacji ustawowo chronionych. Zasięgiem chronologicznym obejmuje okres od początku lat 60. ubiegłego wieku do 16 czerwca 2016 r., kiedy to weszła w życie ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego”.

H. Paulouskaya, Grodzieńskie kroniki klasztorne XVII i XVIII wieku. Formaty gatunkowe i aspekty komunikacyjne. Wydaw. DiG, Warszawa 2016

sygn. 32284 sz. 4

Autorka „analizuje kroniki jako gatunek wypowiedzi, uwzględnia przede wszystkim aspekty komunikacyjne ich funkcjonowania. Ograniczono się do kronik Grodna ze względu na specyfikę miasta i różnorodność zachowanych kronik klasztornych”.

M. Gawrońska-Garstka, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Uczelnia ziem północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (1919-1939) w świetle źródeł. Wydaw. Rys, Poznań 2016

sygn. 32292

Praca jest monografią Uniwersytetu Stefana Batorego. Wyróżnia się bogatą podstawą źródłową. Autorka opisała urzeczywistnianie przez Uniwersytet misji rozwijania nauki i kultury polskiej na Kresach przy nawiązywaniu do tradycji wielonarodowego, wielokulturowego i wielowyznaniowego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

M. Flasiński, Wstęp do sztucznej inteligencji. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2011

sygn. 32265 czyt.

„Podręcznik prezentuje współczesne podejście do dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy, jaką stanowią systemy sztucznej inteligencji. Zasadnicza część monografii, obejmująca przegląd metod, nie zawiera formalizacji matematycznej, a wprowadzone pojęcia przedstawione są w sposób intuicyjny wykorzystujący liczne przykłady”.

T. Morzy, Eksploracja danych. Metody i algorytmy. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2013

sygn. 32266

Książka „jest pierwszym na polskim rynku samodzielnym podręcznikiem przedstawiającym metody eksploracji danych w ujęciu algorytmicznym, a nie statystycznym. Zawiera omówienie podstawowych metod eksploracji, min. odkrywanie asocjacji, wzorców sekwencji, klasyfikację i grupowanie. Dla każdej z metod omówiono podstawowe algorytmy eksploracji ilustrowane licznymi przykładami”.

M. Bryl, Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2016

sygn. 32268 czyt.

Autorka opisała aktualną kondycję rynku sztuki, realne perspektywy jego rozwoju. W publikacji odkryto również tajniki warsztatu antykwariusza, przybliżono sposób wyceny wartości artystycznej dzieła sztuki, a także to,  jakie czynniki instytucjonalne kształtują jego wartość rynkową.

Psychologia rozwoju człowieka. T. 1-3.

T. 1: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Zagadnienia ogólne. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2009 

T. 2: Charakterystyka okresów życia człowieka. T. 3: Rozwój funkcji psychicznych. Red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała. 2010

sygn. 32269/1-3 czyt.

Klasyczny podręcznik przedstawia prezentuje ekologiczne, kulturowe i środowiskowe podejście do badania procesów rozwojowych, przybliża modele, koncepcje i teorie rozwoju, zwraca uwagę na problemy. Ukazuje rozwój poszczególnych funkcji psychicznych w czasie życia człowieka, przedstawia rys rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, moralnego, rozwoju osobowości i różnic indywidualnych.

J. Glensk, Czarna księga prasy śląskiej. T. 1: Górny Śląsk, T. 2: Śląsk Cieszyński - prasa niemiecka. Wydaw. Inst. Śląski, Opole 2006

sygn. 32272/1, 2

W książce poruszono „problemy ograniczania wolności prasy polskiej na Śląsku na przełomie XIX i XX w. Autor opisuje typowe działania machiny germanizacyjnej przeciwstawiającej się aktywności politycznej żywiołu polskiego na Śląsku”, opierał się na materiałach archiwalnych z archiwów krajowych i zagranicznych.

W. Lewandowski, …Strofy dla mew i mgieł… Z dziejów literatury Drugiej Emigracji (i jej relacji komunikacyjnych). Wydaw. UMK, Toruń 2005

sygn. 21704/18

W publikacji przedstawiono literaturę Drugiej Emigracji. Autor opisał dzieje opublikowanych za granicą utworów, których „recepcja w macierzystym kręgu odbiorczym wydawała się odbiegać od zapotrzebowań odbiorców, a więc utworów odrzuconych, przemilczanych, albo takich które ledwo zaistniały na rynku wydawniczym”.

A. Puddington, Rozgłośnie wolności. Tryumf Radia Wolna Europa i Radia Swoboda w zimnej wojnie. Wydaw. UMK, Toruń 2009

sygn. 32275

Książka rejestruje historię Radia Wolna Europa i Radia Swoboda, od 1949 r. do upadku ZSRR i zakończenia zimnej wojny w 1991 r. Zbadano wzajemne stosunki między rozgłośniami a wywiadem amerykańskim oraz opisuje m.in. liczne próby obcych służb wywiadowczych infiltrowania i unieszkodliwienia stacji. 

S. Sułecki, Księgozbiór klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie. Wydaw. Avalon, Kraków 2014

sygn. 32283

W monografii przedstawiono „400 lat funkcjonowania biblioteki karmelitów w okresie od powstania (koniec XIV w.), poprzez kształtowanie w XV i XVI w., aż do rozkwitu w wiekach XVII i XVIII. W pracy omówione zostały podstawowe zagadnienia, jak organizacja biblioteki, przepisy karmelitańskie regulujące zagadnienia biblioteczne, a także odtworzono zawartość księgozbioru w poszczególnych okresach”.

„Stare” i „nowe”- czasopisma dla dzieci i młodzieży. Red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając. Wydaw. Uniw. Opolskiego, Opole 2013

sygn. 32285 czyt.

Omówiono czasopisma dla młodzieży szkolnej, wydawane w Polsce w latach 1989–2009. Teksy dotyczą m.in. Dziennika dla Dzieci” Stanisława Jachowicza, pism z 20. lecia międzywojennego takich, jak „Płomyk”, „Płomyczek”, „Mały Przegląd” Janusza Korczaka, również współczesnych: „Bravo”, „Victor Junior”. Autorzy przeanalizowali zawartość, język oraz tematykę. Zwrócili uwagę na model czasopisma, jego funkcje, oddziaływanie wychowawcze oraz odbiór.

Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości. Red. A. Karczewska, S. J. Żurek. Wydaw. Tow. Nauk. KUL, Lublin 2016

sygn. 32286 czyt.

Opracowanie prezentuje problematykę czasopiśmiennictwa żydowskiego od XIX do końca XX w. na ziemiach polskich i w Izraelu. Zbiera piętnaście artykułów o charakterze prasoznawczym, literaturoznawczym, historycznym i medioznawczym autorstwa naukowców z Polski, Niemiec, Francji i Izraela.

D. Matelski, Karol Estreicher Jr 1906-1984:  biografia wielkiego Polaka. T. 1: Do 1939 roku.  Wydaw. Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2016

sygn. 32327

Autor podjął się nakreślenia pełnej bibliografii prof. K. Estreichera jr.

Praca została oparta na bogatych źródłach historycznych, dokumentujących życie i pracę znakomitego historyka, archiwisty w 110. rocznicę urodzin.

J. Bujak, Gazeta Polska 1883-1914. Wydaw. Tow. Słowaków w Polsce, Kraków 2013

sygn. 32287 czyt.

Jest to monografia czasopisma Polaków bukowińskich, które najwierniej odzwierciedlało życie pod rządami austriackimi. W książce oprócz charakterystyki „Gazety Polskiej” uwzględniono także bibliografię zawartości publikacji o polskości i Polakach w Bukowinie.

J. Bujak, Zaczyny dziennikarstwa polskiego na Bukowinie:  Bratek – Ogniwo – Osa – Przedświt - Przegląd Czerniowiecki - Diablica. Wydaw. Tow.  Słowaków w Polsce, Kraków 2006 

sygn. 32288

Autor przegotował przegląd historii prasy polskiej powstałej na Bukowinie, w historycznej krainie rozciągającej się między Karpatami a środkowym Dniestrem. Czasopisma i gazety okazały się bezcennym źródłem historii i życia codziennego Polaków tam mieszkających.

Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku. :Littera scripta manet A. Wałkówski . Wydaw. WSEZ w Łodzi, Łódź 2009

sygn. 32294

Praca uwzględnia nieznane dotąd ustalenia związane z podstawą źródłową funkcjonowania klasztoru. Daje tym samym dodatkowe możliwości badania dziejów wspólnoty.

Język w mediach elektronicznych. Red. J. Podracki, E. Wolańska. Wydaw. Nauk. Semper, Warszawa 2008

sygn. 32299 czyt.

Tom zawiera artykuły dotyczące komunikowania się za pośrednictwem współczesnych mediów. Książka powstała w ramach projektu badawczego „Komunikacja w mediach elektronicznych – język, semantyka, edukacja”. Podjęto w niej próbę sklasyfikowania elementów języka mediów.

E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2004

sygn. 32262 czyt.

„Książka znanego psychiatry amerykańskiego przedstawia zagadnienie stosunków międzyludzkich w kategoriach tzw. analizy transakcyjnej. Eric Berne omawia typowe sytuacje społeczne, ujmując je w konwencji gier".

J. Grzenia, Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2008

sygn. 32261.I

W publikacji znajduje się 4500 polskich i obcych nazw geograficznych, z uwzględnieniem wariantów pisowni i wymowy. Do słownika dodano aneksy tematyczne oraz indeks alfabetyczny.

Zarządzanie dokumentacją:  badania i dydaktyka. lang=EN-US style='font-size:T. 7.  Red. R. Degan, M. Jabłońska. Wydaw. UMK, Toruń 2016

sygn. 32306, 29738/7 czyt.

Autorzy zaprezentowali zmianę spojrzenia na nowoczesną biurowość z wytwórcy dokumentacji na zarządcę informacji urzędowej, wskaźnik sprawności i skuteczności firmy, narzędzie budowania wizerunku.

E. Ciborska, Leksykon polskiego dziennikarstwa, Wydaw. Elipsa, Warszawa 2000

sygn. 32309

Jest to encyklopedyczna rejestracja osób związanych z wykonywaniem zawodu dziennikarskiego w Polsce.

Z. Brodecki, A. M. Nawrot, Świątynia w cyberkulturze: technologie cyfrowe i prawo w społeczeństwie wiedzy. Wydaw. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2007  

sygn. 32310

„Książka ukazuje spojrzenie w przeszłość na dzieje
świata w okresie 10 tys. lat, ocenę teraźniejszego prawa i technologii cyfrowych w społeczeństwie wiedzy
oraz wizję w przyszłość w celu odnalezienia arystotelesowskiej przyczyny, która wieńczy dzieło. Połączenie informacji z refleksją tworzy płaszczyznę dla dialogu w sieci”.

Rozwój Internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych. Red. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab. Wydaw. Aspra JR, Warszawa 2016 

sygn. 30124/28 czyt.

„Publikacja daje nam liczne przykłady z poszczególnych kontynentów na temat tego, jak różni właściciele mediów korzystają z potencjału przekazu internetowego, jaki to ma wpływ na ewolucję systemów medialnych oraz jakie przynosi to skutki społeczne i polityczne”.

M. Zaremba, Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki. Wydaw. WDiNP UW, Warszawa 2014

sygn. 32313

Praca nakreśla specyfikę organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnej rynku muzyki.

Jak zwracają się do siebie Europejczycy. Red. M. Marcjanik. Wydaw. WDiNP UW, Warszawa 2013

sygn. 32315

Tekst przybliża formy kontaktu bezpośredniego przyjęte w poszczególnych krajach Europy, z naciskiem na tytułowanie w różnych postaciach komunikacji: bezpośredniej, pośredniej, pośredniej pisanej i telefonicznej, medialnej i publicznej.

O wojnę powszechną za wolność ludów… I wojna światowa na ziemiach polskich- aspekty społeczne, polityczne i militarne. Red. R. Kotowski, L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło. Wydaw. Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2014

sygn. 32317

„Publikacja jest zbiorem tekstów, dotyczących aspektów społecznych i problematyki politycznej w latach wojny, obrazy Wielkiej Wojny w historiografii, literaturze i sztuce.  Tom zawiera 23 artykuły, których autorami są przedstawiciele różnych środowisk uniwersyteckich, muzealnych i archiwalnych”.

R. Kotowski, Dziewczęta w mundurkach. Młodzież żeńska szkół w Polsce w latach 1918-1939. Wydaw. Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2013

sygn. 32318 

Autor podjął tematykę dotyczącą życia codziennego młodzieży żeńskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, przedstawiając ją na szerokim tle historycznym z pokazaniem  organizacji szkolnictwa tego okresu, czasu wolnego badanej grupy.

R. Batko, R. Kotowski, Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność. Wydaw. Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2010

sygn. 32319

Praca jest próbą obiektywizacji dokonań w zakresie zarządzania instytucją muzealną. „Założeniem jest połączenie systemu zarządzania jakością (ISO 001:2008) z poszanowaniem indywidualnego charakteru i tradycji muzeum”.

A. Kowalska-Lasek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Katalog zbiorów. Wydaw. Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2016

sygn. 32322.A

Jest to pierwsze kompletne opracowanie katalogowe zbiorów Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, gromadzonych od 1958 roku.

A. Jaskiernia, Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej. Wydaw. Aspra JR, Warszawa 2016

sygn. 32320

„Książka dostarcza kompleksowej wiedzy o amerykańskim systemie audiowizualnym. Zawarto w niej informacje o produktach dostępnych już polskiemu konsumentowi (CNN, HBO, Netflix). W bibliografii znajdują się publikacje dotyczące mediów amerykańskich, kierunków rozwoju narodowych systemów medialnych, polityki medialnej i zawodu dziennikarza autorstwa uznanych – amerykańskich, europejskich i polskich – medioznawców, politologów i socjologów”.

A. Jaskiernia, M. Głowacki, Democratization of media policy in the digital ecosystems - the case of Poland:
report from scientific seminar at the University of Warsaw (October 17, 2014)
= Demokratyzacja polityki medialnej w ekosystemach cyfrowych…
Wydaw. Aspra JR, Warszawa 2015 

sygn. 32321. MK

Raport powstał na podstawie prac konferencji. Dotyczył wybranych aspektów polityki medialnej z przykładami z Polski. Podjęto tu dyskusję na temat: wielostronnej polityki medialnej, roli społeczeństwa obywatelskiego w jej kształtowaniu i sposobach odbierania.

A. Rogala-Lewicki, Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego. Wydaw. Nauk. Grategia, Częstochowa 2015

sygn. 32316 czyt.

W pracy dokonano przeglądu wybranych ujęć relacji między informacją a władzą w epoce baz danych, próbowano zdefiniować nowe uwarunkowania dominujące w relacjach obywatel-władza widzianych z perspektywy obywatela oraz przepływ informacji z perspektywy podmiotów władzy publicznej.

B. F. Trentowski, Chowanna czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty…  T. 1-2. Wydaw. ZNIO, PAN, Wrocław 1970

sygn. 32276/1-2

Pierwsze wydanie tego dzieła ukazało się w 1842 r. Chowanna stanowi kompendium wskazówek na temat wychowania, kształcenia dzieci, jest też pierwszą publikacją polską, w której znajdziemy historię myśli pedagogicznej.

Bibliotekarz Zachodniopomorski. 2015 nr 2 (150)

sygn. P. 104

M.in.: E. Konopczyńska-Tota: Spod skrzydeł Książnicy Pomorskiej. Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Biblioteka Analiz. 2017 nr 8(458)

sygn. Px28

M.in.: P. Waszczak: Stabilny marazm. Wyniki badań czytelnictwa.

Biblioteka w Szkole. 2016 nr 5  

sygn. P. 224

M.in.: D. Majkusiak: Reforma edukacji w bibliotekach szkolnych.

Guliwer. 2017 nr 1 (119)

sygn. P. 229

M.in.: M. Kucharska: Obrazki sceniczne Anny Świrszczyńskiej na łamach „Płomyka” (1932-1939).

Bibliotekarz. 2017 nr 5

sygn. P. 5

M.in. E. Głowacka: Rozwój polskich inicjatyw związanych z oceną jakości bibliotek publicznych na tle doświadczeń zagranicznych.

Poradnik Bibliotekarza. 2017  nr 5 (804)

sygn. P.6

M.in.: M. Simonjetz: Przyszłość ocala biblioteki.

Książki. Magazyn Literacki. 2017 nr 4 (247)

sygn. Px26

M.in.: E. Tenderenda-Ożóg: Najlepsze publikacje turystyczne 2016 roku. Nagrody Magellana.

Biblioterapeuta. 2017 nr 1 (78)

sygn. Px22

M.in.: l. Ippoldt: Elementy biblioterapii w pracy resocjalizacyjnej i wychowawczej młodzieży trudnej.

Wydawca. 2017 nr 4/5

sygn. P.259

M.in.: 25-lecie warszawskiej Galerii Ekslibrisu.

Biblioteka W Szkole. 2017

nr  sygn. P.224

M.in.: S. Krupa: Polska biblioteka szkolna w Kanadzie


Jest to wybór subiektywny. Wszystkie nowe książki prezentujemy w Czytelni Biblioteki.


Lista nowości w postaci pliku pdf

Poprzednia lista nowości