Biblioteka WDIB UW
Aktualności

Nowości Biblioteki WDIiB UW – styczeń-wrzesień 2022

K. Konarska, Media publiczne a demokracja: teoria i praktyka. Media publiczne Europy Środkowo-Wschodniej, Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2022                             sygn. 36889 czyt.

Książka daje przegląd mediów w ujęciu normatywnym, jak i empirycznym. Prezentuje analizę systemów mediów publicznych z uwzględnieniem ich specyfiki, organizacji, sposobów finansowania, przypisanych zadań. Opisuje rozwiązania wzmacniające niezależność i autonomię tych podmiotów.

D. Tworzydło, Komunikowanie organizacji w kryzysie : modele i metody ograniczania ryzyka, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2022                                     sygn. 36888 czyt.

 

Autor wskazuje kluczowe czynniki determinujące procesy komunikacyjne w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych z nich, które w największym stopniu wywierają wpływ na decyzje podejmowane przez menedżerów uczestniczących w pracach sztabów kryzysowych.

Kobiety Polsce – Polska kobietom, red. nauk. A. Chamera-Nowak, Wydaw. Nauk i Eduk., Warszawa 2022

   sygn.. 36021/10 czyt, 36997, 36998

„Tematyka książki jednoznacznie wpisuje się w szeroki kontekst badań nad wykluczeniami, badań środowisk dyskryminowanych, także historii zapomnianych i niedocenianych. […] Wciąż pobrzmiewają rozmaite deklaracje i zapewnienia, które się pojawiały przy okazji stulecia praw wyborczych Polek, warto więc z różnych perspektyw, nie tylko tych jubileuszowych, popatrzeć na ich aktywność”.

 

M. Paul, M. Zając, Otwarci / ostrożni / niezdecydowani : opinie i postawy bibliotekarzy publicznych względem kontrowersyjnych książek dla dzieci, Wydaw. Nauk. i Eduk. SBP, Warszawa 2022      sygn. 27902/12 czyt., 27904/12, 36912, 36913

W literaturze dla najmłodszych czasem poruszane są tematy, które mogą być trudne w odbiorze. Książki takie, jak omawiana, mają pomóc młodym czytelnikom zrozumieć świat i poradzić sobie z emocjami. W dyskursie publicznym od dawna pojawiają się informacje o kontrowersjach związanych z ich obecnością w bibliotekach.

W poszukiwaniu wzorów i wzorców wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych, red. S. Kurek-Kokocińska, A. Tokarska, Wydaw. Uniw. Łódzkiego, Łódź 2021                            

   sygn. 36894

 

Publikacja podejmuje tematy związane z aksjologią, etyką i kompetencjami zawodowymi. Znalazły się w niej zagadnienia dotyczące przede wszystkim wzorców osobowych, zarówno tych obowiązujących w średniowieczu, jak i współczesnych, nagradzanych w polskich i amerykańskich konkursach dla bibliotekarzy czy reprezentowanych w postaci wymagań zawartych w ogłoszeniach o pracę.

T. Leaver, T. Highfield, Instagram. Visual Social Media Cultures, Polity Press, Medford 2021               

   sygn. 36837 czyt.

Autorzy opisują, jak rozwijał się Instagram, zmieniała się estetyka wizualnych mediów społecznościowych i polityka platformy. Pokazują także, w jaki sposób korzystają z platformy oraz jak reagują na zmieniające się funkcje.  „Gospodarka uwagi jest dziś przede wszystkim wizualna, a Instagram pozostaje synonimem wizualnego ducha czasu” (s. 216). 

Media Literacy in Action: Questioning the Media, Rowman & Littlefield Publishers 2021          sygn.  36859 czyt.

„Autorka zwraca uwagę na wzrost popularności wiadomości, personalizację algorytmiczną i media społecznościowe, stereotypy i uzależnienie od mediów, reklamę i ekonomię mediów oraz ich wpływ na budowanie tożsamości, rozwój kompetencji i nawyku uczenia się przez całe życie”.

 

D. Jaruga, Komunikacja sieciowa : źródła informacji big data, Wydaw. Nauk. i Eduk. SBP, Warszawa 2021

    sygn. 36822 czyt.- 36824

 

Autor opisuje świat danych i sposoby zarządzania nimi poczynając od potrzeby komunikacji, poprzez rozwój encyklopedii i internetowe czaty, serwisy społecznościowe i wyszukiwarkę Google.

J. Müller-Brockmann, Systemy siatek w projektowaniu graficznym : podręcznik dla grafików, typografów i projektantów 3D, przeł. M. Komorowska, d2d.pl, Kraków 2020               sygn. 36821 czyt.

 

„Jeden łam kolumny został przeznaczony dla tekstu polskiego, w drugim mamy jedynie zamarkowane paski obrazujące układ tekstu niemieckiego […] Na schematach siatek widać niedokładności wynikające z ręcznego makietowania, polegającego na wypełnieniu łamów ślepym tekstem suchej kalkomanii. Na krawędziach ilustracji rastrowych można dostrzec ślady ręcznego przycinania”.

 

D. Keltner, K. Oatley, J.M. Jenkins, Zrozumieć emocje, wyd. nowe, przeł. M. Guzowska, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2021           sygn. 36855 czyt.

 

Jest to kompendium wiedzy na temat różnych podejść do rozumienia emocji. Autorzy zrelacjonowali też współczesną wiedzę o komunikowaniu emocji i mózgowych podstawach ich przeżywania, emocjonalnej regulacji, omówili kształtowanie się życia emocjonalnego, zależności między myśleniem a emocjami oraz zaburzenia emocjonalne u dzieci i dorosłych.

E. Nęcka [i in.], Psychologia poznawcza, wyd. nowe, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2020          sygn. 36854 czyt.

 

Podręcznik porządkuje wiedzę o mechanizmach funkcjonowania umysłu. Pierwszą  część poświęcono  reprezentacjom poznawczym, drugą - elementarnym procesom poznawczym: uwadze, świadomości, kontroli poznawczej, percepcji oraz pamięci. Trzecia opisuje: myślenie i rozumowanie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i formułowanie sądów oraz przetwarzanie języka.

 

J. Yablonski, Prawa UX. Jak psychologia pomaga w projektowaniu lepszych produktów i usług, Helion, Gliwice 2021

     sygn. 36850 czyt., 36851

 

„Książka jest przewodnikiem po najważniejszych z punktu widzenia projektanta UX prawach psychologii, dzięki którym możliwe jest tworzenie produktów i usług o bardziej intuicyjnym i ukierunkowanym na człowieka charakterze. Autor przedstawił szereg praw i zasad opisanych w psychologii wraz z dokładnym wyjaśnieniem, jak ich zastosowanie przyczyni się do tego, aby zaprojektowany produkt cyfrowy był pomocny, skuteczny i chętniej wybierany”.

 

M. Antczak,Z. Gruszka, G. Czapnik, Łodzkie biblioteki publiczne : czas zmian, czas wyzwań, Wydaw. Uniw. Łódzkiego, Łódź 2020                                      sygn. 36895

 

„Przeprowadzone badania pozwoliły wyłonić najważniejsze czynniki determinujące korzystanie z łódzkich bibliotek publicznych przez mieszkańców, można zaliczyć do nich zarówno czynniki inwestycyjne - zwiększenie liczby kupowanych książek, jak i organizacyjne - dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, promocja, wspólna karta biblioteczna, centralny katalog. Wnioski i rekomendacje autorów publikacji znalazły odzwierciedlenie w realizowanej obecnie polityce władz miasta dotyczącej bibliotek”.

N. Nahai, Sieci wpływu. Psychologia perswazji online, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2018

    sygn, 36852 czyt., 36853 

 

Większość biznesowych interakcji współcześnie odbywa się w sieci. Firmy stoją przed wyzwaniem: jak w tych warunkach zjednać sobie klientów i zatrzymać ich przy sobie? Autorka książki wspierając się wiedzą z zakresu psychologii, neuronauki, ekonomii behawioralnej, wyjaśnia dynamikę i motywacje zachowań konsumentów.

K. Męzik, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" Marles-Auchel, Kolekcja ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, MATRIX-DRUK, Warszawa 2021                                    sygn. 36649

 

Publikacja opisuje francuską wersję Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Marles-Auchel. Powstała w oparciu o  materiały zgromadzone przez Władysława Olejniczaka, w czasie II wojny światowej,  członka formujących się we Francji polskich oddziałów wojskowych, a później także Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość. Olejniczak aktywnie działał na rzecz organizacji polonijnych działających we Francji. Zgromadzone materiały dotyczące Sokoła przekazał Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

 

Audycje Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, red. D. Kuźmina, J. Woźniak-Kasperek, J. Adamowski, Wydaw.  Nauk. i Eduk. SBP, Warszawa 2021                sygn. 36830 czyt., 36831

 

Książka dotyczy „historii i teorii mediów, interpretacji szczegółowych zagadnień teologicznych i teologiczno-medialnych, dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, problemu ekumenizmu, architektury kościołów Rzymu, etyki związanej z początkiem życia ludzkiego, historii Kościoła. Opracowanie połączono z materiałami dźwiękowymi polskojęzycznej redakcji Radio Vaticana”.

 

K. Nowicka, Poetyzowanie zwyczajności PRL-u w studenckich teatrach Wybrzeża: Co To, Bim-Bom, Cyrk Rodziny Afanasjeff, Wydaw. Nauk. Katedra, Gdańsk 2020

     sygn. 36834 czyt.

 

Autorka „wpisuje historię pionierskich teatrów trójmiejskich w konteksty historyczne, polityczne i społeczne warunkujące powstanie i rozwój studenckiego ruchu kulturalnego w PRL-u. Wykorzystane w tytule pracy określenie profesor Marii Janion, „poetyzowanie zwyczajności PRL-u”, w intencji autorki staje się nazwą jednej ze strategii aktywności kulturalnej studentów należących do pokolenia powojennego. Prześledzenie historii trzech gdańskich teatrów studenckich powstałych w latach pięćdziesiątych XX wieku pozwala odtworzyć moment narodzin i model funkcjonowania kultury studenckiej w okresie politycznej odwilży”.

 

A. Zięty, Media studenckie w Polsce : geneza, ewolucja, rzeczywistość, Wydaw. Nauk. Katedra, Gdańsk 2015                     sygn. 36832 czyt., 36833

 

Praca podejmuje bardzo ważny problem funkcjonowania mediów studenckich w Polsce. Wpisuje się w debatę na temat społecznej roli mass mediów, jak i w dyskusję na temat  aspektów upodmiotowienia młodzieży współczesnej.

 

Historie MUWione. 40 obiektów na 40-lecie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego pod red. A. Stępień-Dąbrowskiej i K. Mordyńskiego, Muzeum UW, Warszawa 2021        
     sygn. 36847.A

 

„MUW nawiązuje do tradycji gabinetów oraz kolekcji gromadzonych na Uniwersytecie od momentu jego powstania w 1816 roku. Podstawą części z nich były zbiory króla Stanisława Augusta. Obecnie zasoby jednostki liczą kilkadziesiąt tysięcy muzealiów. Są to m.in. obrazy, grafiki, szkicowniki i notatniki dawnych studentów i profesorów uczelni, oficjalne dary dla rektorów, dokumenty i insygnia uczelniane, fotografie, medale, przyrządy naukowe, spuścizny po uczonych oraz cenne obiekty z historycznych, przyrodniczych, artystycznych i archeologicznych – kolekcji uniwersyteckich”. Zob. też

https://muzeum.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/40_40MUW_IX-www-m.pdf

 

Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej, red. nauk. R. Kotowski, Wydaw. Nauk. i Eduk. SBP, Warszawa 2022            

   sygn. 36848 czyt.

 

„Księgę pamiątkową otwierają teksty bezpośrednio odnoszące się do dorobku, działalności naukowo-badawczej i organizacyjnej prof. E.B. Zybert, których kontynuację stanowią artykuły poświęcone tematyce bibliologicznej. Druga część, to artykuły związane z innym obszarem zainteresowań Jubilatki, a dotyczące dziedzictwa kulturowego i zagadnień związanych z kulturą. Wszystko to, zgodnie z zamysłem redakcji, stanowi harmonijną całość skupioną wokół bibliotek i dziedzictwa kultury”.

 

C. Newport, Digital minimalism. Choosing a Focusd Life in a Noisy World, Penguin, New York 2019              

   sygn. 36953

 

„Minimalizm to sztuka wiedzy - ile wystarczy. Cyfrowy minimalizm przenosi tę ideę na naszą osobistą technologię. To klucz do życia w skupieniu w coraz bardziej hałaśliwym świecie”. Autor nakreśla podstawy swego rodzaju filozofii życia codziennego we współczesnym świecie.

E-marketing : planowanie, narzędzia, praktyka, red. G. Mazurek,  Poltext, Warszawa 2018                sygn. 36930

 

Książka stanowi całościowe wprowadzenie w tematykę e-marketingu. Autorzy omawiają: marketing w XXI w., jego strategie i praktyki, usługi interaktywne, badania marketingowe on-line, marketing mobilny, pozycjonowanie w wyszukiwarkach, social media marketing, wideo marketing na YouTube, Internet PR oraz budowanie marki osobistej on-line.

C. Gallo, Sekrety storytellerów, przeł. M. Komorowska, Buchmann, Warszawa 2017                                 sygn. 36946

 

Carmine Gallo, mówca, ekspert ds. komunikacji, ujawnia w książce tajniki kreowania narracji, które inspirują, motywują, edukują, budują markę, tworzą ruchy społeczne i zmieniają życie. „New York Times” nazwał dobrze skonstruowaną narrację „strategicznym narzędziem o niezwykłej sile”.

B. Chrisian, T. Griffiths, Algorithms to Live by : the computer science of human decisions, William Collins, London 2016

   sygn. 36952

 

W interdyscyplinarnej pracy autorzy pokazują, w jaki sposób algorytmy opracowane dla komputerów mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego związanych z podejmowaniem decyzji.

A.K. Przegalińska, Istoty wirtualne : jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję, Universitas, Kraków  2016

   sygn. 36925

 

„Awatary, czyli wirtualne istoty żyjące w symulowanych fizycznych środowiskach, stanowią punkt odniesienia dla rozważań autorki na temat wirtualnego wprowadzenia do tematyki sztucznej inteligencji, a także mostów, jakie wiążą ją z nowoczesnymi i współczesnymi koncepcjami filozoficznymi. Zarówno robotyka, jak i tworzenie światów wirtualnych czy też botów – programów imitujących ludzką komunikację jest głęboko osadzone w rozmaitych koncepcjach filozoficznych, zwłaszcza zaś w XX-wiecznej fenomenologii”.

N. Eyal, R. Hoover, Skuszeni : jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie, tł. A. Kucharczyk-Barycza, Helion, Gliwice 2016

   sygn. 36926

 

Wykształcenie nawyków u konsumentów staje się jednym z warunków przetrwania firmy na rynku. Autorzy poradnika podpowiadają, jak przygotować produkt i informację o nim, by miała moc kuszenia i była zachętą do tworzenia nawyków konsumenckich.

 

R. Leigh, Czy nie ma złej sławy? Mity PR-u, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2019                                    sygn. 36927 

 

PR - pojęcie to na przestrzeni lat było wielokrotnie redefiniowane.  PR można odnaleźć prawie we wszystkim, co czytamy, oglądamy i czego słuchamy w mediach.

E. Qualman, Socialnomics. How social media transforms the way we live and do business, Wiley, Hoboken 2009

   sygn. 36929

 

Książka na temat skutków i wpływu mediów społecznościowych na nasze codzienne życie oraz tego, jak firmy mogą to wykorzystać do zwiększenia sprzedaży, obniżenia kosztów marketingu i bezpośredniego dotarcia do konsumentów. W poprawionym i zaktualizowanym drugim wydaniu autor przedstawił materiał oparty na spotkaniach z firmami, uczelniami i organizacjami non-profit. 

 

Ameryka - polityka, prawo, społeczeństwo, red. nauk. Z. Lewicki, ASPRA-JR, Warszawa 2014

   sygn. 36908

 

„Czytelnik otrzymuje podstawowe, klarownie podane informacje związane z powstaniem i rozwojem Stanów Zjednoczonych, które ukazane z punktu widzenia tak zróżnicowanych dziedzin jak historia, polityka zagraniczna, militarna i imigracyjna, ustrojowe i prawne zasady działania państwa, gospodarka, szkolnictwo, religia, media i szeroko pojęta kultura - słowem książka przekazuje kompleksową wiedzę o Stanach Zjednoczonych".

 

J. Harkin, Trendologia : niezbędny przewodnik po przełomowych ideach, tł. M.  Borowski, Znak, Kraków 2010

   sygn. 36899

 

"Trendologia to niezbędnik pokazujący przełomowe idee kształtujące XXI wiek. Nie masz pojęcia, o co chodzi, gdy mowa o „mądrości tłumów” lub „ekonomii doświadczeń”?
Boisz się, że na przyjęciu u znajomych znów nie będziesz wiedział, kim są „liberalny paternalista”, „slacktywista” czy „transhumanista”?

M. Bujko, S. Hejnowski, Siła narracji marketingowej, MT Biznes, Warszawa 2018                                  sygn. 36933

 

„Marketingowe doświadczenia i technologie narracji da się wykorzystać w narracji powieściowej. I na odwrót – najlepsze narracyjne techniki literatury okazują się świetnie wpływać na skuteczność tekstów w komunikacji marketingowej. Warto więc wymienić doświadczenia. [...] Autorzy pokazują, że odpowiedzią na każdy problem może być słowo”.

D. Barefoot, J. Szabo, Znajomi na wagę złota. Podstawy marketingu w mediach społecznościowych, Oficyna Wolters Kluwer Buisness, Warszawa 2014                 sygn. 36898

 

„Zasady marketingu się zmieniły. Doświadczeni specjaliści od promocji wiedzą, że bezpośredni kontakt z klientami w sieci to dziś obowiązek. Każda taka relacja może - z pożytkiem dla firmy - przerodzić się w przyjaźń. Książka, to dobrze napisana instrukcja, jak poprowadzić skuteczną kampanię w mediach społecznościowych, przewodnik pełen podpowiedzi, tricków oraz inspirujących studiów przypadku”.

A. Stachowski, Spór o Kapuścińskiego, Zakład Graficzny UW, Warszawa 2015

   sygn. 36882

 

Za sprawą książki, wydanej w 2010 r. biografii Kapuściński non-fiction autorstwa Artura Domosławskiego, Kapuściński stanął w centrum ogólnonarodowej debaty. Dyskutowano o jego związkach z PRL, życiu prywatnym i książkach. Dla dziennikarzy spór o Kapuścińskiego dotyczył zawodu i jego etyki.

M. Schabenbeck, Format scenariusza filmowego, tł. A.K. Drozdowska, Wydaw. Wojciech Marzec, Warszawa 2008               sygn. 36880

 

 „Książka przedstawia format scenariusza na rynek amerykański, najbardziej dochodowy, jednak z powodzeniem może posłużyć autorom europejskim jako wzorzec, narzędzie, dzięki któremu zamkniemy naszą wizję współczesnego świata w ściśle określonej formie literackiej, jaką jest scenariusz. Lekkości dodają książce anegdoty, obrazujące funkcjonowanie filmowego światka”.

Z. Bauman, D. Lyon, Płynna inwigilacja rozmowy, Wydaw. Literackie, Kraków 2013                                   sygn. 36932

 

Książka jest zapisem rozmowy autorów, dwóch znakomitych socjologów, których w zasadniczych kwestiach łączy wspólnota poglądów i diagnoz.  „Tematem rozmowy są rozmaite, towarzyszące nam na każdym kroku, formy inwigilacji i nadzoru: wszechobecne kamery, system kontroli i monitoringu w miejscach pracy i w przestrzeni publicznej, systemy pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, media społecznościowe (blogi, fotoblogi, videoblogi, serwisy społecznościowe), a także telefony komórkowe”. 

J. Itrich-Drabarek, Służba cywilna w Polsce - koncepcje i praktyka, Elipsa, Warszawa 2012                  sygn. 36878

 

„Publikacja zawiera wartościową prezentację i analizę teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania instytucji służby cywilnej w administracji publicznej w Polsce. Zwraca uwagę udana próba zestawienia tez usytuowanych w perspektywie porównawczej, historycznej i systemowej. Bardzo wartościowe są rozważania dotyczące znaczenia służby cywilnej dla procesu modernizacji administracji oraz uwagi na temat zarządzania kadrami urzędów publicznych”.

 

Obszary badań wizerunku, red. nauk. A. Waszkiewicz, ASPRA-JR, Warszawa 2013                        sygn. 36873, 36874

 

Wizerunek osoby lub organizacji pozwala na identyfikację. Często też bywa powodem wzmożonego zainteresowania.

Książka zawiera zarówno część teoretyczną, jak i praktyczne wskazówki zawarte w planach badawczych, jak badać wizerunek osoby lub organizacji.

 

M. Filiciak, Media, wersja beta : film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu, Wydaw. Nauk. Katedra, Gdańsk 2013                      sygn. 36934

 

Książka daje pogłębioną analizę relacji zachodzących pomiędzy mediami. Zwraca uwagę na kulturowe i społeczne konsekwencje przeobrażeń, jakim ulega system medialny. Tekst zawiera „propozycję znaczącej korekty w sposobie uprawiania nauk humanistycznych, propozycję detronizującą tekst jako podstawowy przedmiot analiz na rzecz przyglądania się społecznym praktykom, technologiom, działaniom aktorów jako czynnikom odpowiedzialnym za formowanie się określonego porządku społecznego i kulturowego”.

 

K. Burska [i in.], Kreatywność językowa w reklamie : podręcznik nie tylko dla specjalistów, Wydaw. Uniw. Łódzkiego, Łódź 2016                         sygn. 36936

 

„Autorzy w przystępny, syntetyczny sposób prezentują techniki językowe wykorzystywane w reklamie w celu osiągnięcia lepszego efektu sprzedażowego. Przy każdej omawianej technice czytelnik znajdzie liczne przykłady twórczego wykorzystania środków językowych, w tym również przykłady wizualne. Po kolejnych rozdziałach umieszczono zestawy ćwiczeń służące kształtowaniu umiejętności twórczego stosowania języka w reklamie”.

M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów  : mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa 2013              sygn. 36863

 

„Żyjemy w świecie, gdzie celebryci przejmują role dotychczasowych liderów opinii: intelektualistów i ekspertów […], często także naukowcy nie potrafią się oprzeć pokusie medialności. Charakterystyczna dla świata ponowoczesnego jest mediatyzacja, czyli „przenoszenie coraz większej liczby doświadczeń ze świata realnego do medialnego”. 

 

M.P. Ryszkowski, M.U, Ryszkowska, O wybranych tajemnicach - bez tajemnic, Instytut Ochrony Informacji i Danych Osobowych, Katowice 2011                           sygn. 36862

Praca wpisuje się w tematykę publikacji fachowych dotyczących ochrony informacji niejawnych i administracji bezpieczeństwem informacji  oraz zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji.

Fizyczna przestrzeń biblioteki, pod red. M. Wojciechowskiej, Oficyna Wydaw. Edward Mitek, Gdańsk 2013              

   sygn. 36915

 

Praca jest dostępna równiż online:

https://pbc.gda.pl/Content/55496/Wojciechowska_

Fizyczna_przestrzen_biblioteki.pdf

S.D.H. Evergreen, Effective data visualization : the right chart for the right data, Sage, Los Angeles 2017

   sygn. 36914

 

Autorka opisuje, jak tworzyć wykresy, które najlepiej przekazują wyniki danych. Praca jest kompleksowym przewodnikiem, przez zestaw planów — popartych badaniami i doświadczeniem z klientami na całym świecie — do przekazywania danych w skuteczny sposób. 

W. Jabłoński, Komunikowanie śmiercią. Medialne aspekty fizycznego odchodzenia ze świata polityki, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2015

   sygn. 36951

 

„Nowatorskie studium poświęcone medialnym procesom, które towarzyszą śmierci przedstawicieli najwyższej władzy. Autor, w przystępnej i barwnej narracji wskazuje, dlaczego w niektórych przypadkach tworzy się pośmiertna legenda lub kult, a w innych nie. Wielokrotnie odnosi się także do świata show-biznesu, znajdując podobieństwa i różnice w kontekście śmierci celebrytów obydwu sfer”.

R.U. Russin, W. M. Downs, Jak napisać scenariusz filmowy, tł. E. Spirydowicz, wyd. 7, Wydaw. Wojciech Marzec, Warszawa 2012                 sygn. 36872

 

Podręcznik pisania scenariuszy filmowych prowadzi przyszłych autorów  od opracowania motywu, poprzez gromadzenie materiałów, przygotowanie fabuły i struktury scenariusza, opracowania postaci oraz sposobów przeplatania wątków, do zrozumienia podstaw marketingu i skutecznego sprzedawania scenariuszy.

 

S.M. Weinschenk, 100 rzeczy które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach, tł. D. Kaczmarek, Helion, Gliwice 2013        

    sygn. 36890 czyt.

 

Jak myślą konsumenci i jak podejmują decyzje? Te pytania nurtują producentów i projektantów, determinują podjęcie działań, które spowodują, że produkt znajdzie nabywcę. Autor książki bazując na wiedzy o działaniu ludzkiego mózgu, sugeruje, jakie należy podjąć kroki, by osiągnąć sukces.

 

W.M. Kolasa, G. Nieć, Bibliografia historii polskiego ruchu ludowego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2012                

   sygn. 36921.B

 

Praca zawiera bibliografię piśmiennictwa dotyczącego historii polskiego ruchu ludowego, w której zarejestrowano jedynie  dzieła naukowe. Całość podzielona została na sześć działów według okresów chronologicznych. W ramach każdego z działów najpierw wymieniono wydawnictwa o zakresie ogólnym, a następnie publikacje dotyczące poszczególnych regionów, tytułów, osób i typów prasy.

 

Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku, red. nauk. A. Januszko-Szakiel, Krak. Tow. Eduk., Kraków 2012                 sygn. 36916

 

Tekst jest dostępny również w Repozytorium Instutucjonalnym Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/6869/

Tradycja_i_nowoczesnosc_w_bibliotece_naukowej_XXI_wieku_

2012.pdf?sequence=8&isAllowed=y

A. Hansen, Wyloguj swój mózg : jak zadbać o swój mózg w dobie nowych technologii , tł. E. Fabisiak, Znak, Kraków 2021                     sygn. 36942

Autor jest szwedzkim psychiatrą zajmującym się wyjaśnianiem odkryć z zakresu neurobiologii i psychologii.

 

K. Pietroń, Siła głosu. Jak mówić, by ludzie chcieli słuchać, Helion, Gliwice 2016                              sygn. 36943+CD

 

Okazuje się, że bycie słyszanym i wysłuchanym, to kwestia nie tylko talentu, a przede wszystkim warsztatu. Niektórym zdolność do przyciągania uwagi przychodzi z łatwością, inni muszą praktykować, by się tego nauczyć, poznać zasady i ćwiczenia poprawiające dykcję i modulację głosu.

Nowe wydanie książki zostało poszerzone o strategię kreowania wizerunku.

 

C. Heath, D. Heath, Sztuka skutecznego przekazu, czyli przyczepne koncepcje, Świat Książki, Warszawa 2009

    sygn. 36948

 

„Błyskotliwa książka o tym, jak przekonać innych do naszych idei i pomysłów. Autorzy specjaliści od komunikacji międzyludzkiej tłumaczą, że sukces sprowadza się do kilku zasad. Są wśród nich: upraszczanie, zaskoczenie, konkretność, wiarygodność i emocjonalność przekazu. Źle podane koncepcje giną, a dobrze opowiedziane stają się popularne. Klarowny wywód ubarwiają dziesiątki anegdot z życia”.

 

J. Wright, Blogowanie w biznesie. Rewolucyjny sposób na zwiększenie sprzedaży, zbudowanie marki i osiągnięcie spektakularnych sukcesów, przel. K. Robson, WAiP, Warszawa 2007                             sygn. 36944

 

Użytkownicy Internetu w swoich blogach piszą o firmach i ich produktach. Książka podpowiada, „jak dzięki blogom, przy niskim nakładzie kosztów, można uzyskać informacje o klientach i rynku oraz wykorzystać je przy podejmowania decyzji. Prezentuje na licznych przykładach, dlaczego firmy o różnym profilu działalności decydują się na prowadzenie blogów, pokazuje jak to robią oraz radzi, jak efektywnie budować relacje z klientem”.

 

P. Sztompke, Zaufanie - fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007

   sygn. 36947

 

Autor opisuje zaufanie jako fundament niezbędny do funkcjonowania społeczeństwa. Pokazuje na licznych przykładach, że zaufanie jest niezbędnym czynnikiem demokratycznej polityki i rozwoju gospodarczego, fundamentem bezpieczeństwa w codziennym życiu.

 

G. Nieć, Jakub Szymkiewicz „Szlachcic na Łopacie" satyryczny reporter „Wiadomości Brukowych", Collegium Columbinum, Kraków 2006                           sygn. 36918

 

Książka ukazała się w serii „Biblioteka Tradycji” krakowskiego wydawnictwa Collegium Columbinum. Omawia postać ze środowiska intelektualistów Wilna w pierwszej połowie XIX wieku, doktora medycyny i chirurgii, a zarazem aktywnego społecznika, filantropa, publicysty i satyryka Jakuba Szymkiewicza. Stworzył on i wypromował Szlachcica na Łopacie — symbol Szubrawców i „Wiadomości Brukowych”. Jego działalność została omówiona w szerszym kontekście, na tle specyficznych dziejów Wileńszczyzny i ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego z początku wieku XIX, z uwzględnieniem środowiska intelektualnego, powiązanego ściśle z Uniwersytetem Wileńskim.

 

Wizje i rewizje, Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, UNIVERSITAS, Kraków 2007

   sygn. 36922.Mk

 

Jest to pierwszy tego rodzaju „przegląd problemów analizowanych współcześnie przez estetyków polskich. Tytuł zapowiada projekt objęcia refleksją problemów estetyki w czasie jej przełomu, ponowne rozważenie (re-wizje) koncepcji historycznie zaistniałych, jak i rysowanie wizji przyszłych kierunków rozwoju, i to w nowej sytuacji, gdy re-wizji podlega samo pojęcie wizji jako podstawowej metafory kultury europejskiej”.

 

Bibliotekarz Zachodnopomorski  2020 nr 2,3                                       sygn. P. 104

m.in. J. Karpierz, Fundusze NGO dla bibliotek.

Biblioteka Analiz 2022 nr 3-18

   sygn. Px 28

 

M.in. J. Okuniewski, Magia czytania. Jak zwiększyć aktywność czytelniczą Polaków.

B. Kramar, Przekład jako dzieło autonomiczne.

Wyniki finansowe instytucji kultury.

 

Stan bibliotek w Polsce : raport ... = Libraries in Poland : the ... report 2018, oprac. B. Budyńska, M. Jezierska, BN, Warszawa 2021         sygn. 32177/2018

 

Biblioteka Narodowa przedstawiła zestaw podstawowych danych i wskaźników dotyczących wyników funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2018 r. opracowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zaprezentowano stan i wyniki działalności wszystkich typów bibliotek objętych badaniem: publicznych, naukowych, pedagogicznych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, towarzystw naukowych oraz ośrodków inte. Zob. też https://www.bn.org.pl/download/document/1571226672.pdf

 

Folia Librorum 2 (33) 2021

  sygn. 13403/33, 36893

 

M.in.R. Pomiecińska, Wirtualne escape roomy jako nowy sposób promocji czytelnictwa na przykładzie działań Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu.

 

Zagadnienia Informacji Naukowej. 2021/2                          sygn. P. 114/1-3

 

M.in. A. Jachimczyk, Ilościowa analiza wykorzystania oprogramowania w badaniach bibliometrycznych.

 

Wydawca. 2021 nr 8/12          sygn. 259

 

M.in. Wirtualne targi książek - konkurencja dla targów stacjonarnych?

Bibliotekarz Zachodniopomorski. 2020

nr 4(167)                               sygn. 104

M.in. A. Klich, DBLP - Computer Science Bibliography.

Poradnik Bibliotekarza 2022/6  sygn. P. 6

M.in. A. Zawalska-Hawel, Migranci w bibliotekach.

Przegląd Biblioteczny. 2021 z. 3, 4                                     

   sygn. P. 4

 

M.in. S. Skórka, Użyteczność czytników książek elektronicznych w świetle standardów.

Rocznik Biblioteki Narodowej. 2021, t. LII                                      sygn. P. 155

 

M.in. M. Przeciszewska, Rosyjskie biblioteki ludowe w guberni siedleckiej w świetle korespondencji urzędowej i raportów nauczycielskich (1887-1903).

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. 2021, z. 38                                      sygn. P. 53

M.in. T. Kozielec, M. Nalaskowska, Panotypy - unikatowe dziewiętnastwieczne fotografie na płótnie.

 


Jest to wybór subiektywny. Wszystkie nowe książki i czasopisma prezentujemy w Czytelni Biblioteki.

Lista nowości w postaci pliku pdf

Poprzednia lista nowości