Biblioteka WDIB UW
Biblioteka WDIB UW
Aktualności

Nowości Biblioteki WDIiB UW: maj-czerwiec 2018

Idee reformacji w tradycji społeczno-politycznej od XVI do XXI wieku. Red. nauk. T. Kononiuk, K. Seroka. Grupa Cogito, Warszawa 2018 sygn. 32658 czyt. Publikacja zbiera materiały będące pokłosiem interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorganizowanej przez WDIiB UW (Warszawa, 16-17 XI 2017).
Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura. Oprac. M. Wrede. BN, Warszawa 2018 sygn. 32661.K Zestawienie prezentuje dane o strukturze i zawartości Archiwum, uzupełnione o dzieje i opisanie sposobów narastania materiałów, ich porządkowania i użytkowania.
Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura. Oprac. M. Wrede. BN, Warszawa 2018 sygn. 32661.K Zestawienie prezentuje dane o strukturze i zawartości Archiwum, uzupełnione o dzieje i opisanie sposobów narastania materiałów, ich porządkowania i użytkowania.
L. Jaworski, Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych w świetle obowiązującego w Polsce prawa. Adam Marszałek, Toruń 2016 sygn. 32657 czyt. Monografia ukazuje, jak wielka jest dysproporcja między faktyczną potęgą prasy i pozycją jednostki.
M.K. Schirmer, Wybitne rody, które tworzyły polską kulturę i naukę. Muza, Warszawa 2018 sygn. 32653 „Książka przybliża sylwetki i dokonania wybranych przedstawicieli kilku rodzin inteligenckich, które wniosły cenny wkład zarówno w rodzimą, jak i światową naukę, kulturę, sztukę i technikę”.
Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach BUW. Red. M. Cubrzyńska-Leonarczyk. T. 8. Wydaw. UW, Warszawa 2018 sygn. 15734/8.K Tom 8 katalogu zawiera zbiorczy indeks proweniencyjny wszystkich druków opisanych w poprzednich tomach.
Z. Kolesár, J. Mrowczyk, Historia projektowania graficznego. Karakter, Kraków 2018 sygn. 32652.A Polskie wydanie zostało uzupełnione o zagadnienia dot. projektowania informacji, polską szkołę plakatu i historię grafiki użytkowej przełomu wieków. Całość ilustruje ponad 500 reprodukcji.
Nie ma co się obrażać. Nowa polska ilustracja. Wybór, wstęp i red. P. Mogilnicki. Karakter, Kraków 2017 sygn. 32654.A Autor przedstawił dwadzieścia dwoje młodych polskich ilustratorów i ilustratorek. Książka zawiera ponad 400 ilustracji.
H.R. Bosshard, Reguła i intuicja. O rozwadze i spontaniczności projektowania. d2d.pl, Kraków 2017 sygn. 32489/1 czyt. Publikacja szwajcarskiego typografa i teoretyka jest próbą wyjaśnienia wzajemnych powiązań reguł i intuicji oraz funkcji, jakie pełnią one w procesie projektowania typograficznego.
K. Pepłowska, Archiwa cyfrowe w wybranych krajach europejskich, USA i Australii. Wydaw. Nauk. UMK, Toruń 2017 sygn. 29738/8 czyt Książka prezentuje teoretyczne i praktyczne podejście do zagadnienia archiwów cyfrowych na przykładzie opisu działalności sześciu tego typu instytucji (The National Archives w Wielkiej Brytanii, National Archives w Australii, National Archives and Records Administration w USA, Schweizerrisches Bundesarchiv w Szwajcarii, Rahvusarhiiv w Estonii, Riksarkivet w Norwegii).
J. Kończak, P. Bylicki, Marka korporacyjna i jej komunikacja. Wydaw. Public Dialog, Warszawa 2018 sygn. 32643 czyt. Publikacja opisuje zagadnienie marki przedsiębiorstwa, na którą składają się przede wszystkim: tożsamość, wizerunek i reputacja.
Władza, media, polityka. Red. M. Gierula. Wydaw. US, Katowice 2006 sygn. 32621.Mk Pokłosie konferencji Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ z 2003 na temat środków masowego komunikowania w kontekście politycznym i społecznym na przełomie XX i XXI wieku.
Za chlebem i wolnością. 200 lat nieprzerwanej migracji z ziem polskich. „Pomocnik Historyczny” 2018 nr 4 sygn. 32659/4 czyt Zeszyt w całości poświęcony został emigracji i Polonii. Exodus Polaków trwa 200 lat. Obecnie Polonię oficjalnie szacujemy na ponad 20 mln emigrantów i ich potomków.
J.T. Drew, S.A. Meyer, Zarządzanie kolorem. Podręcznik dla grafików i projektantów. Arkady, Warszawa 2013 sygn. 32650.A „Zarządzanie kolorem przenosi w erę cyfrową doświadczenia dotyczące zastosowania barw, wypracowywane przez pokolenia artystów posługujących się tradycyjnymi środkami przekazu. W kolejnych rozdziałach poruszane są takie zagadnienia, jak: terminologia i teoria barw, kontrast, przygotowanie do druku, tworzenie kół barw, kalibracja i nadruk barw, korygowanie barw, rozpoznawalność barw, wpływ barw na zachowanie człowieka”.
F. Forssman, Jak projektuję książki. d2d.pl, Kraków 2018 sygn. 32489/3 czyt., 32649 Autor od 1990 r. pracuje jako projektant dla Arno Schmidt Stiftung oraz innych wydawnictw, projektuje także wystawy. Jest autorem publikacji fachowych (Lesetypografie, 2005; Pierwsza pomoc w typografii, 2007).
A. Redzik (i in.), Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Wydaw. Wysoki Zamek, Kraków 2017 sygn. 321651 „Jest to pierwsza od 1894 r. próba pełnego przedstawienia dziejów jednego z najważniejszych uniwersytetów w historii polskich. W Polsce międzywojennej funkcjonowało pięć uniwersytetów państwowych (Kraków, Lwów, Poznań, Warszawa i Wilno) i dwa prywatne (Lublin i Warszawa) oraz liczne wyższe szkoły profilowane. W bardzo wielu dziedzinach nauki stale dominował jednak Lwów – doskonałymi przykładami jest matematyka, filozofia, antropologia, wiele dyscyplin medycznych czy nauki prawne. Do dziś znana jest lwowska szkoła matematyczna Stefana Banacha, szkoła filozoficzna Kazimierza Twardowskiego, szkoły historyczne, humanistyczne, medyczne, czy osiągnięcia naukowe i kodyfikacyjne lwowskich jurystów”.
Regionalna i lokalna radiofonia polska w 80-leciu jej istnienia. Red. J. Adamowski. Wydaw. WSU, Kielce 2006 sygn. 32613, 32614 Zbiór artykułów na temat funkcjonowania i rozwoju polskiej radiofonii, zwłaszcza w wymiarze regionalnym.
Multikulturalizm w sferze mediów. Red. nauk. M. Ratajczak. Wydaw. UWr, Wrocław 2007 sygn. 32612 Praca zbiorowa dot. wielokulturowości w mediach krajów europejskich.
W. Lubaś, Język komunikacji w perswazji i reklamie. Wydaw. WSB, Dąbrowa Górnicza 2006 sygn. 32619 Publikacja omawia teoretyczne zagadnienia komunikacji, perswazji i kompozycję językową reklamy oraz środki językowe w niej używane.
P. Żabicki, Technologiczna codzienność. Wydaw. Trio, Warszawa 2007 sygn. 32620 Refleksje autora na temat nowych technologii w kontekście komunikacji internetowej, przekazu telewizyjnego i bankowości.
S. Wierzchosławski, A. Niewęgłowska, T. Krzemiński, W kręgu dwóch kultur. Wydaw. Nauk. UMK, Toruń 2017 sygn. 32615.Mk Publikacja jest kontynuacją rozważań wydanych w 2015 r. pt. „Modernizacja - polskość - trwanie”. Zawiera materiały pokonferencyjne z zakresu historii społeczeństwa polskiego Ziem Zachodnich w XIX i XX wieku.
Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku. Red. M. Petrykowska. Warszawa 2005 sygn. 32655 czyt. „Wybór tekstów poświęconych problemom własnościowym dzieł sztuki, które należały do osób prywatnych, organizacji społecznych, Kościołów i związków wyznaniowych i zostały przejęte przez państwa w czasach komunistycznych, a także - wcześniej - przez władze okupacyjne. Autorzy - prawnicy, historycy i historycy sztuki oraz ekonomiści z Czech, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier - przedstawiają zasady postępowania wobec tych obiektów w ich krajach po roku 1989”.
Mało znane systemy medialne. Red. Z. Oniszczuk, M. Gierula. Wydaw. Humanitas, Sosnowiec 2007 sygn. 32618 Opis funkcjonowania systemów medialnych m.in. w Rosji, Armenii, Irlandii, Norwegii, na Łotwie, we Włoszech.
W. Pepliński, Gdańskie i pomorskie media po 1989. Wydaw. UG, Gdańsk 2007 sygn. 32617 Zbiór esejów opisujących transformację mediów pomorskich w latach 1991-2001. Teksty dot. głównie prasy.
Media - wartości - prawo. Red. R. Sztychmiler. Wydaw. UWM, Olsztyn 2008 sygn. 32628 „Publikacja analizuje relacje między mediami a wartościami: patriotycznymi, moralnymi, religijnymi, chrześcijańskimi oraz ogólnoludzkimi, podejmuje próbę odpowiedzi na pytania, czy i w jakim stopniu dzisiejsze media w Polsce służą tymże wartościom”.
J. Holzer, S. Balik, Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej. WSB, Nowy Sącz 2009 sygn. 32672 Jest to opracowanie czeskich politologów z Uniwersytetu Masaryka w Brnie analizujące reżimy niedemokratyczne i ich transformację ku demokracji. Autorzy obalają stereotypy.
Hiszpania: media masowe i wybory w obliczu terroryzmu. Red. B. Dobek-Ostrowska, M. Kuś. Wydaw. UWr, Wrocław 2007 sygn. 32627 Kolejny tom serii „Komunikowanie i Media” jest pokłosiem międzynarodowej konferencji „Hiszpańskie media masowe i wybory parlamentarne w obliczu terroryzmu” (Wrocław, 11 III 2005 r.), która odbyła się w pierwszą rocznicę zamachów w Madrycie.
S. Zielinski, Archeologia mediów. O głębokim czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i widzenia. Wydaw. Ofic. Nauk., Warszawa 2010 sygn. 32625 czyt. Autor podaje opis historii mediów alternatywnej do powszechnie znanej, splatając dzieje kultury materialnej z symboliczną.
Kino po kinie. Red. A. Gwóźdź. Wydaw. Ofic. Nauk., Warszawa 2010 sygn. 32624 czyt. Zbiór artykułów analizujących sytuację filmu w erze kultury uczestnictwa i rozwoju technologii.
E. Stasiak-Jazukiewicz, Polityka medialna Unii Europejskiej. Wydaw. Sejmowe, Warszawa 2005 sygn. 32622 Publikacja informacyjna przybliżająca politykę medialną Unii Europejskiej, sytuację podmiotów ją kreujących, cele i narzędzia.
J. Ziółkowski, Socjotechnika autorytetu politycznego. Wydaw. ASPRA-JR, Warszawa 2007 sygn. 32623 Autor podejmuje zagadnienie sugestii w komunikacji publicznej oraz mechanizmów działania autorytetów politycznych.
Polacy w Nigerii. Red. Z. Łazowski. Wydaw. Dialog, Warszawa 2000 sygn. 32632/1-4 Monografia przygotowana przez Towarzystwo Polsko-Nigeryjskie opisująca obecność Polaków w Nigerii, stosunki społeczne, życie codzienne, wkład w rozwój gospodarczy, kulturalny.
E. Łętowska, Jak zaczynał Rzecznik Praw Obywatelskich. Wydaw. Master, Łódź 1992 sygn. 32631 Zbiór felietonów z lat 1988-1991, które zostały opublikowane na łamach „Rzeczpospolitej”, ukazujących pracę Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.
H. Łowmiański, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wydaw. UAM, Poznań 1983 sygn. 32644 Publikacja podzielona została na 2 części: rozważania nad powstaniem społeczeństwa litewskiego oraz opis jego dziejów od XIV do XVI wieku.
Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu. T.1-2. Red. M. Biskup. Wydaw. Nauk., Toruń 1977 sygn. 32641/1-2 Historia Towarzystwa opisana w trzech częściach: 1975-1918 (zabór pruski), 1918-1939 (II Rzeczpospolita) i 1945-1975 (PRL).
M. Gumowski, Herbarz patrycjatu toruńskiego. PWN, Toruń 1970 sygn. 32639 sz.4 Jest to spis toruńskich rodzin patrycjuszowskich wraz z używanymi przez nie herbami. Praca została napisana na bazie zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.
K. Ciesielska, Herb i pieczęcie Miasta Torunia. Wydaw. Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń 1982 sygn. 32640 sz.4 Historia przeobrażeń herbów i pieczęci toruńskich. Publikacja jest bogato ilustrowana.
J. Pyszny, Czytać albo nie czytać. Wydaw. UWr, Wrocław 1991 sygn. 32638 Autorka przebadała, jakie informacje o literaturze i życiu literackim można znaleźć w popularnych magazynach ilustrowanych z lat 1967-1971.
Ł. Przybysz, Komunikowanie polityczne 2.0. Wydaw. ASPRA-JR, Warszawa 2013 sygn. 30124/22 czyt. Rozprawa podejmuje temat komunikowania politycznego tradycyjnego oraz wersji 2.0. Strategie omawia na przykładzie wyborów prezydenckich w USA w 2008 r. i w Polsce w 2010 r.
Socjotechnika. Red. J. Kubin, J. Kwaśniewski. Wydaw. UW, Warszawa 2000 sygn. 32645 Zbiór artykułów podejmujących temat socjotechniki opisujących jej rozwój, kontrowersje z nią związane oraz jej twórców.
R. Marciniak, Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia. PWN, Warszawa-Poznań 1983 sygn. 32671 Jest to publikacja rozprawy habilitacyjnej obronionej w 1981 r.
Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi. T. 11/2017 sygn. 313/1-5 M.in. J. Gwioździk, Benedictina tynieckie w zbiorach lwowskich.
Trzeci Sektor. 2018 nr 2(42) sygn. P. 348 M.in. J. Gresler, Obowiązki organizacji pozarządowych jako administratorów danych osobowych w świetle RODO.
Biblioteka Analiz. 2018 nr 7, 8 sygn. Px 28 M.in. P. Dobrołęcki, Spór o Fundację. Walne zgromadzenie członków PIK.
Guliwer. 2018 nr 1 sygn. P. 229 M.in. A. Brzostowska, Rola książki w rozwoju przedszkolaka.
Poradnik Bibliotekarza. 2018 nr 4, 5 sygn. P. 6 M.in. M. Kryś, Literackie pomiary. A. Hałubiec, Książka w roli głównej, czyli jak faktycznie promować czytanie.
Toruńskie Studia Bibliologiczne. 2014 nr 2, 2015 nr 1-2, 2016 nr 2, 2017 nr 1-2 sygn. P. 322 M.in. I. Osłowska, Design i wielofunkcyjność nowoczesnych przestrzeni bibliotecznych. K. Jarczewska-Walendziak, Wykorzystywanie otwartych źródeł informacji przez służby śledcze. S. Kotuła, Digital book culture.
Wiadomości Księgarskie. 2017 nr 80 sygn. Px 47 M.in. P. Dobrołęcki, Polska Akademia Księgarstwa - druga edycja zakonczona, ale co dalej?
Biblioteka w Szkole. 2018 nr 5, 6 sygn. P. 224 M.in. Z. Zasacka, Nastolatki i książki - najnowsze wyniki badań czytelnictwa.
Przegląd Biblioteczny. 2018 nr 1 sygn. P. 4/1-2 M.in. J. Jasiewicz, Obszary, problemy i metody badawcze library and information science. Część II.
Książki. Magazyn Literacki. 2018 nr 4 sygn. Px 26 M.in. T. Lewandowski, W szkole u Gombrowicza.
Biblioteka Analiz. 2018 nr 6 sygn. Px 28 M.in. P. Dobrołęcki, Pożyteczne narzędzie. Nielsen Bookscan w Polsce.
Bibliotekarz. 2018 nr 5 sygn. P.5 M.in. T. Sopyło, Fantomatyka. Rzeczywistość wirtualna w bibliotece.
Studia Medioznawcze. 2016 nr 1-4, 2017 nr 1-3, 2018 nr 1, 2 sygn. P. 346 M.in. W. Lis, Cel i charakter krytyki prasowej -wybrane aspekty. M. Babecki, Gry cyfrowe jako przedmiot badań w naukach o mediach. J. Kończak, Rola komunikacji korporacyjnej w Polsce. A. Kasny: Przegląd prasy mariawitów na ziemiach polskich (1907-2017).
Biblioteka Publiczna. 2018 nr 5 sygn. P. 347 M.in. B. Morawiec, Rośnij z biblioteką - czyli projekty startbookowe.
Studia Claromontana. T. 33. 2017/2018 sygn. 11444/33 M.in. J. Kurczab, Generał Haller na Jasnej Górze.

Jest to wybór subiektywny. Wszystkie nowe książki prezentujemy w Czytelni Biblioteki.


Lista nowości w postaci pliku pdf

Poprzednia lista nowości