Biblioteka WDIB UW
Aktualności

Nowości Biblioteki WDIB UW – styczeń-luty 2017 r.

A. Krochmal, Archiwum historyczne eparchii przemyskiej. NDAP, Warszawa-Przemyśl 2016 sygn. 32101

Autorka przygotowała solidną pracę inspirującą do podjęcia badań szczegółowych.  Przedstawiła historyczne archiwum eparchii przemyskiej obrządku wschodniego w długim procesie jego kształtowania się, na tle dziejów diecezji.

Retoryka w praktyce medialnej. Red. nauk. A. Kwiatkowska, M. Szyber. WDIiB UW, Warszawa 2017 sygn. 32127 czyt., 32128

Publikacja przygotowana przez młodych badaczy przedstawia ich refleksje nad nowymi zjawiskami i pojęciami w świecie mediów. Książka  podpowiada, jak można tworzyć warsztat badawczy i krytycznie podchodzić do wiedzy i zachowań.

Gry w komunikacji. Red. nauk. T. Gackowski, K. Brylska. WDIiB UW, Warszawa 2016 sygn. 32091 czyt.

Książka stanowi interesujący przyczynek do dyskusji nad funkcjonowaniem współczesnych systemów medialnych. Tom wydano w serii „Media początku XXI wieku”.

Nauka o informacji. Red. W. Babik. Wydaw. SBP, Warszawa 2016 sygn. 32074 czyt.-32079

Opracowanie zbiorowe daje zarys obecnego stanu nauki o informacji w Polsce, pokazuje perspektywy jej rozwoju. Redaktor zaprosił do współpracy wybitnych przedstawicieli informatologii.

Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Cz. II: Zbiór Aleksandra Czołowskiego. Oprac. K. Krzemieniecki. ZNiO, Wrocław 2015 sygn. 27405/2.K

Tom zawiera opisy rękopisów zebranych w zespole nr 141 (Kolekcja Aleksandra Czołowskiego). Składa się z trzech działów. Pierwszy tworzą akta pochodzące z przedwojennego zbioru ossolińskiego. W dziale drugim i trzecim znajdują się rękopisy, które tematyką i wielkością odpowiadają 113 tekom, które Czołowski opisał w swoim testamencie, znajdowały się w depozycie Ossolineum, przechowywane były w Bibliotece Baworowskich.

B. Włodarczyk, J. Woźniak-Kasperek, Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej – od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego. Wydaw. SBP, Warszawa 2017 sygn. 32065 czyt.-32069

Podręcznik wypełnia istotną lukę w polskim piśmiennictwie bibliologicznym. Opisuje język informacyjno-wyszukiwawczy tworzony w Bibliotece Narodowej, stosowany w bibliografii narodowej, bazach BN i

większości polskich bibliotek publicznych.

K. Przylicki, Utracone na zawsze? Przedwojenne Muzeum Uniwersyteckie im. Księdza Kanonika Jana Ładzińskiego. Wydaw. KUL, Lublin 2015 sygn. 32082

„Publikacja stanowi pierwszą próbę oszacowania strat w zakresie dziedzictwa kulturowego poniesonych przez Uniwersytet im. Księdza Kanonika Jana Ładzińskiego w okresie okupacji hitlerowskiej.  Poddany krytycznej analizie materiał źródłowy, w tym spisy muzealiów, artykuły prasowe, oraz nielicznie zachowane przekazy ikonograficzne, pozwolił na możliwie pełne odtworzenie przedwojennego stanu KUL”.

200 obiektów na 200 lat. Nie tylko książki. Wystawa z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego i BUW... Katalog.  Wydaw. UW, Warszawa 2016 sygn. 32060.A

Na wystawie zgromadzono reprodukcje, kopie i faksymilia oryginalnych rycin i rysunków, starych druków i wydawnictw XIX wieku, opraw, rękopisów, muzykaliów, gazet, plakatów, pocztówek i innych zbiorów BUW. Książka jest katalogiem wystawy (6 października 2016 - 23 lutego 2017).

P. Dunin-Wąsowicz, Polska Biblioteka Widmowa. Leksykon książek zmyślonych.  NCK, Warszawa 2016 sygn. 32104 czyt.

Jest to leksykon około dwu tysięcy książek cytowanych, nieistniejących. „Większość wzmiankowano w istniejących książkach polskich autorów, ale są tu też pozycje przypisane polskim autorom (realnym lub nie) w istniejących książkach autorów zagranicznych. Są tu rzeczy zmyślone całkowicie i takie, w których możemy domyślać się rzeczywistych dzieł ukrytych pod zmienionymi tytułami. Są tu zmyślone książki dostrzeżone przez autora na rysunkowych półkach w polskich komiksach, a nawet aneks w postaci kilkunastostronicowej Polskiej Filmoteki Widmowej – zmyślone filmy występujące w polskich książkach, w tym zmyślone ekranizacje zmyślonych książek”.

A. Wociuk, Imperia wiedzy. Edukacja i nauka jako czynniki siły państw na arenie międzynarodowej. Wydaw. Nauk. Scholar, Warszawa 2016 sygn. 32117 czyt.

„Praca zawiera wiele przykładów historycznych i współczesnych, ilustrujących rozmaite strategie, które przyniosły państwom sukces, a także pokazuje przykłady krajów, które zaniedbawszy te dziedziny, straciły we wszystkich wymiarach”.

R. Ciesielska-Kruczek, Świat bibliotek z bibliotecznych podróży. Wydaw. SBP, Warszawa 2017 sygn. 20479[29] czyt.

Autorka opisała biblioteki, które zwiedziła w ramach swoich podróży. Tekst został wzbogacony licznymi zdjęciami.

M. Tonerom, Kroniky esach měst z předbělohorského obdobĩ. Ůvod do studia mětského kronikářastvĩ v echach v letech 1526-1620. Archiv Akademie véd, Praha 2010 sygn. 32081

W pracy omówiono metodologię prac z kronikami miejskimi, proces ich tworzenia, formę oraz ich odbiór na przykładzie pierwszych nowoczesnych kronik miast czeskich z okresu 1526-1620.  

E. Wojnowska, Thematic catalogue of 17th century organ tabulatures from the Legnitz Bibliotheca Rudolphina. BN, Warsaw 2016 sygn. 32061.K

„Dwujęzyczna, polsko-angielska publikacja wprowadza w tematykę repertuaru środkowoeuropejskich rękopisów muzycznych z XVII wieku, prezentując cztery tabulatury organowe z Bibliotheca Rudolphina w Legnicy – jednej z najbardziej znaczących śląskich kolekcji bibliofilskich. Wnikliwe i zaawansowane merytorycznie prace badawcze nad legnickimi tabulaturami, które przerwała przedwczesna śmierć autorki, kontynuował Tomasz Jeż”.

A. M. Korczak, Zgoda na siebie. Przełamywanie imperatywu socjalizacji w cyklu o Maminkach autorstwa Tove Jansson. Wydaw. SBP, Warszawa 2016 sygn. 30035/9 czyt., 30036/9

Autorka oparła swoje analizy na aktualnym stanie badań, znalazła parantele między twórczością Jansson i pismami Rousseau, wzbogaciła wywód o refleksje o charakterze osobistym.

S. Mieroszowski, hr., O heraldyce polskiej. [Reprint: Kraków 1887] Łódź 1990 sygn. 32119.R

Reprint dziewiętnastwiecznego, rzeczowego i klarownego wykładu na temat genezy i pochodzenia herbów wraz z wyjaśnieniem ich nazw w kontekście kształtowania się stanu szlacheckiego niezmiennie wpisuje się w kanon nauk pomocniczych historii.

E. Teodorowicz-Hellman, „Pan Tadeusz” w szwedzkich przekładach. Świat Literacki, Izabelin 2001 sygn. 32121

„Pan Tadeusz został przetłumaczony na język szwedzki trzy razy: przez Alfreda Jensena w roku 1898, przez Ellen Wester w roku 1926 oraz przez Lennarta Kjellberga w 1987 roku. W okresie niemal stu lat polska epopeja narodowa doczekała się w tak niewielkim kraju jak Szwecja trzech różnych przekładów”. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie: dlaczego?

P. Paluchowski, Danziger Erfahrungen w latach 1739-1793. Studium z dziejów gdańskiego czasopiśmiennictwa. Wydaw. Nauk. Semper, Warszawa 2013 sygn. 32120

Gdańskie czasopismo „Danziger Erfahrungen” autor opisał na tle historycznych kontekstów, uwzględnił wydawców, autorów i jego czytelników.  „W części analitycznej zaprezentowano nowe i dotychczas niepodejmowane zagadnienia badawcze, takie jak: informacje statystyczne dotyczące weksli i jednostek pieniężnych w Gdańsku wraz z aneksem notowań dla lat 1739 1793, zachorowalność w mieście i jego okolicach, a także wybrane aspekty życia codziennego (psy domowe)”.

Z. P. Kruszewski, Towarzystwo Naukowe Płockie podmiot życia publicznego. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2011 sygn. 32125

Monografia Towarzystwa Naukowego Płockiego i jego 120 letniej działalności opisuje dzieje stowarzyszenia od jego początków na tle historii  towarzystw naukowych na świecie i w Polsce.  

Kalendarium rocznic i wydarzeń. Ściąga dla bibliotekarzy, nauczycieli i animatorów kultury. Oprac. G. Bilska. Wydaw. SBP, Warszawa 2016 sygn. 20479[27] czyt.

Opracowanie skierowane do bibliotekarzy z rożnych sieci, zwłaszcza bibliotek publicznych i szkolnych. Daty w Kalendarium opatrzono krótką adnotacją.

R. Golat, Aspekty prawne działalności bibliotek. Wydaw. SBP, Warszawa 2016 sygn. 32070 czyt.,  32071 sz. 2

Książka z omówieniem podstawowych aspektów prawnych, dotyczących działalności bibliotek została podzielona na trzy części. W pierwszej autor skoncentrował się na systemowym zróżnicowaniu bibliotek, również w aspekcie pracowniczym i finansowym. Część druga dotyczy zagadnień prawnych, związanych ze zbiorami oraz ich ochroną i udostępnianiem. W trzeciej części pokazano różne konteksty aktywności bibliotek, z uwzględnieniem ich zadań i informatyzacji.

A. Radwański, Antyporadnik czyli jak nie należy używać komputera w małej bibliotece. Wydaw. SBP, Warszawa 2016 sygn. 20479[28] czyt., 32073

Autor przygotował poradnik, w jaki sposób prowadzić samodzielnie niedużą bibliotekę. Proponuje proste działania  w przypadku w przypadku awarii sprzętu komputerowego,  pomoc w wyborze oprogramowania.

Mediamorfozy. Red. nauk. T. Gackowski. Inst. Dzien. UW, Warszawa 2015 sygn. 32062

„Autorzy poszczególnych rozdziałów koncentrują się na tym, w jaki sposób nowe media i technologie cyfrowe zastępują media tradycyjne. Publikacja dobrze odzwierciedla wielowymiarowość i wieloaspektowość zjawiska mediamorfozy, a także różnorodność podejść badawczych do tematu”.

Spis rodzin wojskowych wywiezionych do ZSRR. Wstęp E. Kowalska. PAN, AAN, Warszawa 2014 sygn. 32087+CD sz. 4

„Publikacja odsłania ważny rozdział zmagań o wolność naszego kraju i o ocalenie polskiej tożsamości. Przypomina o dramacie mieszkańców wschodnich województw przedwojennej Rzeczypospolitej, którzy po agresji Związku Radzickiego 17 IX 1939 roku zapłacili wysoką cenę za bycie Polakami”.

Moja Polska - moi Polacy : eksploracje i obserwacje. Red. D. Bingen [i in.]. Wydaw. Akcent, Warszawa 2016 sygn. 32126

W antologii 44 autorów, znanych osób z Niemiec z dziedziny polityki, nauki, kultury i religii, opisało swoje doświadczenia z Polską i Polakami. Kolejne „eseje rzucają światło na historię stosunków polsko-niemieckich w indywidualnym, właściwym dla autorów stylu i podkreślają znaczenie Polski dla Niemiec”.

P. Matywiecki, Stary gmach. Wydaw. Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2016 sygn. 32124

Znany erudyta opisał Bibliotekę UW, jej gmach i atmosferę miejsca magicznego, także różne stany skupienia czytelników.

Lud: organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego...T. C za rok 2016, Wydaw. PTL, Warszawa 2016 sygn. 32122

Tom jubileuszowy, setny „Ludu” zawiera obok tekstów okolicznościowych, omawiających dzieje i stan obecny Biblioteki i Archiwum Naukowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk., część specjalną z refleksjami naukowców zagranicznych dotyczącymi badań, które prowadzili w Polsce. 

M. Kożdoń-Dębecka [i in.], Podstawy warsztatu dziennikarskiego. Inst. Dzien. UW, Warszawa  2012 sygn. 32059

Jest to praca zbiorowa, której autorzy udzielają porad warsztatowych, zwracają uwagę, na co trzeba położyć szczególny nacisk w czasie przygotowań materiałów o charakterze informacyjnym, publicystycznym, a na co przeprowadzając wywiad.

Narracja – historia – fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze. Red. Ł. Grützmacher. Artes Liberales, Warszawa 2009 sygn. 32054

Z lektury tekstu wynikają zarysy odpowiedzi na pytania: „czy w swojej rekonstrukcji dziejów historyk bardziej niż pisarz zbliża się do dawnej rzeczywistości? Dlaczego te same wydarzenia, przedstawione przez jednego badacza jako romantyczna intryga, u innego okazują się tragiczne? Czy historyk nie jest w gruncie rzeczy pisarzem, skoro - podobnie jak on - tworzy swą opowieść ze słów, używając analogicznych schematów narracyjnych? W jaki sposób pisarz wykorzystuje źródła i włącza je do fabuły swojego utworu?”

R. Miazek, Przeminęło z radiem. Opowieść o Zygmuncie Chamcu – założycielu i pierwszym dyrektorze Polskiego Radia. WSIiZ, Rzeszów 2005 sygn. 32118

„Książka poświęcona jest Zygmuntowi Jaxa-Chamcowi, jednemu z pionierów polskiej radiofonii, założycielowi i pierwszemu dyrektorowi Polskiego Radia, którym kierował w latach 1925-1935. Pomimo historycznej roli, jaką odegrał, pozostaje wciąż postacią nieznaną, nie tylko szerszej opinii społecznej, lecz nawet środowisku ludzi mediów”.

L. Drelichowski, Podstawy inżynierii zarządzania wiedzą. Pol. Stow. Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2004 sygn. 32063/1

Autor ujmuje zagadnienia w kategoriach uwarunkowań finansowania i zastosowań wiedzy w gospodarce. Koncentruje się na pewnych aspektach tworzenia i zastosowania wiedzy finansowej ze środków publicznych, m.in. w edukacji i ochronie zdrowia.

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategia i działanie. Wydaw. Prof. Szkoły Biznesu, Kraków 1996 sygn. 32123

Jest to jasny i praktyczny przewodnik, którego punktem wyjścia jest głębokie przeświadczenie, iż sukces firmy w ogromnej mierze zależy od indywidualnego sukcesu każdego pracownika, czyli od właściwego zarządzania zasobami ludzkimi, którego celem jest wytworzenie świadomości wspólnoty kierownictwa i pracowników.

S. Rainko, Świadomość i historia. Studia nad społeczną rolą świadomości. Czytelnik, Warszawa 1978 sygn. 32105

Podstawę rozważań autora stanowi materializm historyczny. „W oparciu o marksistowski aparat naukowy autor bada zagadnienia związane ze społecznymi mechanizmami określającymi proces kształtowania się świadomości oraz wskazuje efekty tego procesu”.

H. Janaszek-Ivaničková, O współczesnej komparatystyce literackiej. PWN, Warszawa 1980 sygn. 32106

„Czy obecne zainteresowanie się komparatystyką to tylko nowa, względnie odnowiona moda literaturoznawcza, czy też coś znacznie głębszego, wynikającego z samych założeń gnoseologicznych badań porównawczych? Książka jest zarówno próbą inteligentnej penetracji tych niełatwych zagadnień natury ogólnej, jak i próba akademickiej systematyzacji pojęć podstawowych z zakresu badań porównawczych nad literaturą”.

Folia Librorum. 2016 nr 22-23 sygn. 13403/22-23, 32110

M.in. M. Wójcik: Nowe metody promocji czytelnictwa w przestrzeni miejskiej.

Kronika miasta Łodzi. 2016 nr 3(75) sygn. 32107

M.in. R. Nolbrzak: Łódzkie czasopisma podziemne w PRL-u.

P. Sobczak: Łódzka prasa literacka w okresie międzywojennym.

Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. 2014, z. 24/25 sygn. P. 238

M.in. R. Nowakowski: Prasa polska lat 1801-1945 w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka. Charakterystyka zbioru.

Wydawca. 2017 nr 1-2 sygn. P. 259

M.in. XIX Walny Zjazd Delegatów PTWK. Blok materiałów poświęconych działalności Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w latach 2013-2016.

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. T. 8. Warszawa 2015 sygn. 31914/8

M.in. H. Staszewska: Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (Zosia) w archiwach państwowych. Informacje wstępne.

Biblioteka w Szkole. 2017 nr 3  sygn. P. 224

M.in.  D. Majkusiak: Kontrole w bibliotekach szkolnych

Poradnik Bibliotekarza. 2017 nr  1, 2 sygn. P. 6

M.in. M. Kokosińska: Warto „BUW-ać”.

L. Pietras: Sztuka czytania w Książnicy Beskidzkiej.

Bibliotekarz. 2017 z. 1, 2 sygn. P. 5

M.in. Z. Gębołyś: Serie wydawnicze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Biblioteka Analiz. 2017 nr 2(452) sygn. Px 28

M.in. Czytanie zmienia świat.

Guliwer. 2016 nr 3, 4 sygn. P. 229/1

M.in. A. Uljasz: Edukacja regionalna i lokalna w literaturze dla dzieci.

A. Zielińska: Nałęczowski Szlak Literacki.

Książki. Magazyn Literacki. 2016 nr 12 sygn. Px 26

M.in. O (co najmniej) dwóch szkołach reportażu.


Jest to wybór subiektywny. Wszystkie nowe książki prezentujemy w Czytelni Biblioteki.


Lista nowości w postaci pliku pdf

Poprzednia lista nowości