Biblioteka WDIB UW
Aktualności

Nowości Biblioteki WDIB UW – marzec-kwiecień 2017 r.

M. Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu. Wydaw. Archiwum Państw. w Poznaniu, Poznań 2016 sygn. 32225.A

Katalog mało znanego dotychczas zbioru zawierającego wiele druków rzadkich i unikatów. Praca została pięknie wydana, szata edytorska sprawia, że jest to cenna pozycja również bibliofilska.

 

E. Gonzales-Miranda, T. Quindos, Projektowanie ikon i piktogramów. Wydaw. D2D, Kraków 2016 sygn. 32159.A

Praca jest podręcznikiem badania i tworzenia systemów znaków. Jest to „praktyczna publikacja zawierająca studia przypadków, schematy, diagramy i przejrzyste przykłady zastosowań w różnych kontekstach, która podpowiada, jak efektywnie zaplanować projektowanie znaków, i objaśnia takie zagadnienia, jak: stosowanie siatki, digitalizacja piktogramu, przeprowadzanie korekty optycznej czy projektowanie ikon i piktogramów na podstawie krojów pisma Avenir, Helvetica i Asap”.

 

K. Houston, Książka: najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski. Wydaw. Karakter, Kraków 2017 sygn. 32131 czyt., 32132

Jest to nowa, ciekawa propozycja przedstawienia dziejów pisma i książki na tle historii kilku cywilizacji.

Książka i technologie. Red. D. Kuźmina, M. Ochmański. Ofic. Wydaw. Aspra-Jr, Warszawa 2016

sygn. 32250 czyt. , MK: 32251, 32252

Praca zawiera zbiór artykułów, których punktem wspólnym jest książka i technologia. Teksty dotyczą zagadnień od średniowiecza po współczesność, od rękopisu, po kodeks, aż po dzisiejsze e-booki. Zawarto tu rozważania na temat różnych form książki, jej funkcji, morfologii, estetyki, promocji, odbioru itp.

 

W. Cetera, Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989-2014. Wydaw. Stow. Fair Business , Warszawa 2016

sygn. 32136 czyt.

Autor przedstawia badania dotyczące transformacji polskiej poligrafii. Sięga także do pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości i okresu międzywojennego. Sformułował propozycje i zalecenia dla przedsiębiorców i instytucji państwa, które powinny dbać o rozwój sektora poligraficznego.

 

I. H. Pugacewicz. Batignolles 1842-1874. Edukacja Wielkiej Emigracji. Aspra-Jr, Warszawa 2017 sygn. 32226 czyt.

Jest to pierwsza kompletna monografia Szkoły Polskiej w Batignolles. Autorka opisała problemy edukacji w szerokim kontekście historycznym epoki.

 

Komunikacja naukowa w humanistyce. Red. E. Kulczycki. Wydaw. Nauk. Inst. Filozofii UAM, Poznań, 2017

sygn. 29472/5 czyt.

Celem niniejszego zbioru jest włączenie się w dyskusję nad sposobem komunikowania się humanistów i z innymi naukowcami oraz dostarczenie wyników badań z ilościowej oceny dorobku polskiej humanistyki.

 

Archiwum Zygmunta Mycielskiego. Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej . T. 24. Wydaw. BN, Warszawa 2017

sygn. 14689/4.K

Katalog stanowi kolejny tom serii w ramach, której opracowano rękopiśmienne zbiory Biblioteki Narodowej. Obejmuje, obok rękopisów muzycznych, literackie (w tym manuskrypty unikatowych dzienników), publicystykę muzyczną, korespondencję (ok. 3400 listów do i od kompozytora oraz różnych osób do różnych), dokumentację działalności organizacyjnej i publicznej Zygmunta Mycielskiego, materiały odzwierciedlające jego kontakty z wieloma twórcami epoki, również różnego rodzaju dokumenty osobiste.

 

Stan bibliotek w Polsce. Raport 2012. Wydaw. BN, Warszawa 2016

sygn. 32177 czyt.

Stan bibliotek w Polsce, to nowa seria raportów Biblioteki Narodowej, prezentująca dane statystyczne na temat bibliotek: publicznych, naukowych, pedagogicznych, szkolnych, ale również towarzystw naukowych, ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, fachowych i fachowo-beletrystycznych, parafialnych czy więziennych. 

 

Muzeum etyczne. Księga dedykowana profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin . Red. D. Folga- Januszewska. Universitas, Kraków 2017

sygn. 28651/15 czyt.

Wszystkie zamieszczone w publikacji teksty złożyły się na całość prezentowaną w trzech częściach: I – Muzeum: etyka, prawda, praktyka; II – Oczywiście... w Krakowie, III – Miejsca, historie, problemy.

 

Sakramentarze. Przewodnik po rękopisach. Oprac. A. Suski. Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2016 sygn. 32156.K

W opracowaniu wykorzystano wydania i wcześniejsze wykazy sakramentarzy, studia im poświęcone, katalogi bibliotek i wystaw. Na przewodnik składa się 1179 opisanych jednostek i ich fragmentów.

 

Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie . T. 6: P-Ska. Red. H. Mieczkowska. Wydaw. UW, Warszawa 2016 sygn. 15734/6.K

Tom został przygotowany przez pracowników Gabinetu Starych Druków BUW, rejestruje opisy najcenniejszych druków znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, zawiera liczne indeksy i konkordancje oraz tablice z ilustracjami.

 

Pierwsze ćwierćwiecze: 25 lat public relations w Polsce. Dzieje polskiego PR-u w historiach, które zebrali A. Łaszyn i D. Tworzydło. Wydaw. Newsline, Warszawa-Rzeszów 2016 sygn. 32181

 

„Książka relacjonuje dzieje osób, firm i sektorów, które budowały polską branżę PR. Opisuje procesy formowania podstaw tej dziedziny w naszym kraju, powstawania organizacji branżowych, tworzenia etyki, szkolnictwa PR, rozwoju poszczególnych gałęzi public relations”.

 

K. W. Gańko, Hrabia Marian Starzeński I jego rodzina w dobrach Ruda. Wydaw. UKSW, Warszawa 2015 sygn. 32173

Publikacja ukazuje losy ziemianina arystokraty Mariana hr. Starzeńskiego (1865-1943), właściciela dóbr Ruda Mazowiecka w gm. Dębe Wielkie w kontekście dziejów rodu. Praca łączy losy rodziny z przemianami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, omawia specyfikę ekonomiczną w dobrach rodowych, nowatorstwo gospodarcze.

 

Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze. Red. W. Chorążyczewski [i in.]. Wydaw. Nauk. UMK, Toruń 2015 sygn. 32179 czyt.

Praca jest efektem współpracy badaczy polskich i litewskich. Zawiera teksty poświęcone piśmiennictwu przestrzeni prywatnej od XVI do XXI w. Są to analizy teoretyczne, ujęcia metodologiczne, jak i studia przypadków.

 

W. Sadkowski, Odpowiednie dać słowu słowo. Wyd. 2 uzup. Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2013 sygn. 32133

„Książka jest syntetyczną prezentacją dziejów sztuki przekładu literackiego w Polsce - od literatury staropolskiej aż po czasy współczesne. Uzupełnione jest o przegląd najcenniejszych, najbardziej znamiennych dokonań w dziedzinie przekładu literackiego, opublikowanych w pierwszych kilkunastu latach wieku XXI, oraz o charakterystykę kilku dokonań wcześniejszych, które nie znalazły odbicia w edycji poprzedniej”.

 

G. Genette, Palimpsesty: literatura drugiego stopnia. Wydaw. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014 sygn. 32134 czyt.

Dosłownie „palimpsest, to pergamin, z którego wydrapano pierwszy tekst, by nanieść w jego miejsce inny, który jednak nie całkiem go zakrywa, tak że ten dawny, prześwitując, daje się wciąż odczytać. W znaczeniu przenośnym palimpsestami (a dosłowniej: hipertekstami) nazywa autor wszystkie utwory wywiedzione – przez przekształcenie lub naśladowanie – z jakiegoś utworu wcześniejszego. Na ogół nie docenia się miejsca i siły sprawczej owej literatury drugiego stopnia, którą pisze się, czytając”.

 

A. Rother, Modelowanie, władza i światy alternatywne. Dom Wydaw. Elipsa, Warszawa 2013 sygn. 32139

Książka przedstawia sposób postrzegania zmieniającej się rzeczywistości w kategoriach złożonego systemu narracji.

Images Macabres. Kościotrup w sztuce ekslibrisu XVIII-XXI wieku. Wydaw. Nauk. UMK, Toruń 2010 sygn. 32150.A

 

Album zawiera katalog wystawy. Kolekcja ekslibrisów Arkadiusza Wagnera została założona w 1995 r. jako kontynuacja rodzinnych tradycji, m.in. ekslibrisy zbierał Feliks Wagner. Obecnie kolekcja liczy około 30.000 obiektów polskich i zagranicznych.

 

B. Hussein [i in.], Smartfon i tablet w dziecięcych rękach. Wydaw. Nauk. Katedra, Gdańsk 2016 sygn. 32202 czyt.

 

„Książka stanowi pokłosie badań empirycznych, które pozwoliły na opisanie globalnego fenomenu kultury mobilnej przez pryzmat codzienności, lokalności i prywatności, znaczeń, jakie mobilna kultura cyfrowa przybiera dla jej uczestników - dzieci, nastolatków, ich rodziców, nauczycielek wczesnej edukacji”.

 

Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze. Red. A. Ogonowska, G. Ptaszka. Ofic. Wydaw. Impuls, Kraków 2013 sygn. 32203 czyt.

 

W publikacji znajdziemy szereg artykułów na temat roli współczesnych mediów w życiu człowieka. Szczególnie wartościowe wydają są te poświęcone nowym mediom i technologiom komunikacyjnym.

 

Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich I związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych I techniki. T. 1-4. Red. B. Orłowski. Wydaw. IHN PAN, Warszawa 2015 sygn. 32169/1-4.I

Słownik prezentuje biogramy osób, które wniosły znaczący wkład do przyrodoznawstwa i techniki, w wymiarze krajowym i za granicą. Słownik obejmuje zarówno cudzoziemców działających na terenie Polski, jak i Polaków działających twórczo na obczyźnie.

Książa biblioteka informacja. Między podziałami a wspólnota V. Red. J. Dzieniakowska, M. Olczak-Kardas. Wydaw. Uniw. Jana Kochanowskiego, Kielce 2016

sygn. 25234/5 czyt.

Niniejszy tom obejmuje 47 tekstów, których autorami są reprezentanci ośrodków nauki i kultury oraz mediów z Polski i Ukrainy. Artykuły dotyczą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości książki, biblioteki i informacji.

 

W. Kwiatkowska, Kancelaria Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Prusach Zachodnich w latach 1817-1920 i pozostałe po niej akta. Wydaw. Nauk. UMK, Toruń 2006 sygn.32152

Praca stanowi próbę przedstawienia rozwoju kancelarii Kościoła protestanckiego oraz procesu archiwizacji jego registratur na terenie Prus Zachodnich. Znajomość tych procesów jest niezwykle przydatna przy krytyce i interpretacji źródeł archiwalnych oraz w prawidłowym przedstawianiu faktów i procesów historycznych.

 

A. Paddington, Rozgłośnie wolności. Tryumf Radia Wolna Europa i Radia Swoboda w zimnej wojnie. Wydaw. Nauk. UMK, Toruń 2009 sygn. 21704/34 czyt.

Autor opisał historię, genezę, ewolucję i sukcesie RWE i RS jako „zastępczych wolnych rozgłośni”. Obie stacje podtrzymywały najpierw nadzieje wolności w Europie Wschodniej i Związku Radzieckim, a potem służyły jako tuba lokalnym opozycjonistom, pomagając w ten sposób w obaleniu systemu komunistycznego.

 

G. Gzella, Przed wysokim sądem. Procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopców w zaborze pruskim. Wydaw. Nauk. UMK, Toruń 2004 sygn. 32148

Praca przedstawia pruskie prawo prasowe w XIX w. i w początkach XX w. wraz z czasopismami skierowanymi do czytelnika chłopskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim i w Prusach Zachodnich. W kolejnych częściach książki przedstawione zostały procesy prasowe redaktorów poszczególnych czasopism oraz treści inkryminowanych publikacji.

 

Motyw religijny w ekslibrisie polskim . Wystawę przygotował i katalog oprac. J. Kotłowski. Wydaw. Nauk. UMK, Toruń 1994

sygn. 32149.A

Publikacja prezentuje ekslibrisy o motywach religijnych znajdujące się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej Mikołaja Kopernika. Zawiera katalog ekslibrisów z reprodukcjami ilustracji.

Był taki dziennik „Sztandar Młodych ”. Red. W. Borsuk. Wydaw. Nowy Świat, Warszawa 2006 sygn. 32146

W książce znajdują się wspomnienia pracowników dziennika „Sztandar Młodych” wychodzącego w latach 1950-1997.

 

Współczesny dziennikarz i nadawca . Red. M. Gierul. Wydaw. WSZiM, Sosnowiec 2006 sygn. 32142

Publikację skierowano do badaczy mediów, studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Artykuły o dziennikarstwie niemieckim i rosyjskim rozszerzają konteksty analizowanego problemu i pozwalają lepiej zrozumieć współczesne dziennikarstwo polskie.

 

U. Czartoryska, Fotografia- mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne. Red. L. Brogowski. Wydaw. Słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2005 sygn. 32144

Książka zbiera rozproszone publikacje Urszuli Czartoryskiej. Znajdziemy w niej szkice poświęcone zarówno dziejom fotografii w dwudziestoleciu międzywojennym, sylwetkom wybitnych twórców, przełomowym wystawom, a także zagadnieniom teoretycznym.

 

Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym: szkice medioznawcze. Red. S. Michalczuk. Wydaw. Słowo/ obraz terytoria, Sosnowiec 2006 sygn. 32141

 

Zawartość tomu uzupełnia podstawową wiedzę medioznawczy.

B. Kosmus, Sprostowanie i odpowiedź prasowa. Wydaw. C.H. Beck, Warszawa 2006 sygn. 32140 czyt.

Autor wnikliwie opisuje wzajemne zależności pomiędzy regulacją prawa prasowego a innymi aktami prawnymi w omawianym zakresie. „Rozprawa została poświęcona aktualnie obowiązującemu stanowi prawnemu, na tle którego autor podejmuje wysiłek sformułowania postulatów de lege ferenda, stając na stanowisku, że obecne unormowania nie odpowiadają w znacznym stopniu potrzebom społecznym”.

 

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy. Wydaw. Uniw. Wrocł., Wrocław 2005

sygn. 32138

Publikacja porządkuje wiedzę na temat sporządzania opisów, definicji, porównań i streszczeń, a także rodzajach akapitów i nagłówków. Autorka opisuje podstawowe gatunki dziennikarskie oraz wskazuje główne cechy dobrego stylu tekstu dziennikarskiego.

 

A. Zawiszewska, Zachód w oczach liberałów. Literatura niemiecka, francuska i angielska na łamach „Wiadomości Literackich” (1924-1939). Wydaw. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, Szczecin 2006

sygn. 32137

W pracy prezentowane są związki literackie polsko-niemieckie, polsko-francuskie i polsko-angielskie do 1939 roku. Rekonstruowany jest tutaj stosunek „Wiadomości Literackich” do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Publikacja zawiera także informacje o sposobie prezentacji literatury tych krajów.

Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich. Red. A. Gała, I. Ulfik-Jaworska. Wydaw. KUL, Lublin 2006 sygn. 32166

„Książka jest zbiorem artykułów dotyczących wpływu telewizji na rozwój człowieka, analizy jednostek przekazu treści oraz całych audycji. Zespół, kierowany przez prof. M. Braun-Gałkowską, podjął próbę przeanalizowania treści programów emitowanych przez czterech najczęściej oglądanych nadawców: TVP 1, TVP 2, Polsat oraz TVN. Tytułowy „Czas pusty” dotyczy m.in. czasu widza zagospodarowanego przez nadawców wbrew jego woli”.

 

A. Jaskiernia, Publiczne media elektroniczne w Europie. Aspra-Jr, Warszawa 2006 sygn. 32165

Publikacja omawia genezę, modele, misję, zadania a także wybrane systemy publicznej działalności emisyjnej. Przedstawione zostały źródła prawnej regulacji publicznej działalności emisyjnej.

 

A. Boyd, Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Wyd. 6. Wydaw. UJ, Kraków 2006 sygn. 32167

Autor skupia się na podstawach dziennikarstwa informacyjnego, takich jak wyszukiwanie źródeł informacji, przeprowadzanie wywiadów, konstruowanie programu, pisanie relacji, w tym relacjonowanie na żywo, montaż, praca w studiu. Informacje te uzupełniono o nowe zagadnienia roli multimediów w działalności informacyjnej oraz możliwych kierunkach rozwoju mediów, uwzględniono zagadnienia związane z cyklem produkcji cyfrowej i konwergencją.

 

H. Tumolska, Kultura polityczna „małej ojczyzny” w świetle prasy kaliskiej (1870-1914). Wydaw. Nauk. UAM, Poznań-Kalisz 2006 sygn. 32164

„Rozprawa stanowi uzupełnienie stanu badań nad procesem przemian świadomości narodowej w warunkach zaborów oraz rolą prasy regionalnej w Królestwie Polskim w II poł. XIX w. i schyłkowym okresie niewoli. Podstawą źródłową stały się materiały zawarte w „Kaliszaninie" (1870-1892) i „Gazecie Kaliskiej" (1892-1914)”. font-family: "Arial",sans-serif'>

 

R. Michalski, Systemy wartości na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1870-1939 oraz 1945-1980. Wydaw. UMK, Toruń 1998 sygn. 32163

Lokalna „polska prasa pomorska stanowi ważne źródło do ustalenia charakterystycznych cech obrazu kultury politycznej na Pomorzu, w tym także odtworzenia obyczajowości ludności zamieszkującej ten region, wynikający ze specyfiki lokalnych stosunków”.

 

Traktat Ryski 1921 roku po 75 latach. Red. M. Wojciechowski. Wydaw. UMK, Toruń 1998 sygn. 32161.Mk

W książce przedstawiono genezę traktatu pokojowego zawartego w Rydze, scharakteryzowano stosunek różnych ugrupowań politycznych do rokowań pokojowych i samego traktatu na tle oczekiwań społeczeństwa polskiego. W druga część zbioru obejmuję ocenę traktatu i jego skutków aż po rok 1945.

 

L. Paszkowski, Polacy w Australii I Oceanii 1790-1940. Oficyna Wydaw. Kucharski, Toruń- Melbourne 2008 sygn. 21704/31

Autor zarejestrował obecność osób pochodzenia polskiego związanych z kontynentem australijskim, ludzi znanych (m.in. Bronisława Malinowskiego, czy Witkacego) oraz tworzących miejscową Polonię. Powstał drobiazgowy opis instytucji polskich - szkolnych, społecznych, kulturalnych i religijnych, które od początku XIX w. działały w miejscach osiedlenia Polaków.

 

M. Łakomy, Rynek medialny. Pakiet medialny. Cz. 2. Wydaw. Maternus Media, Tychy 2009 sygn. 32160/2. czyt.

„W publikacji omówiono zagadnienia struktury rynku medialnego oraz kwestie konkurencji I roli państwa w jego kształtowaniu. Prześledzono historię mediów z punktu widzenia determinizmu technologicznego jako jednego z najważniejszych czynników kształtujących rozwój środków przekazu”.

 

Corpus Inscriptionum Poloniae . T. 9: Województwo olsztyńskie. Z. 1: Lubawa i okolice. Wydaw. UMK, Toruń 1995

sygn. 20125/9.K

Tom obejmuje swoim zakresem obszar dzisiejszego województwa olsztyńskiego. Na zeszyt składają się inskrypcje z północno-wschodniej części z ziemi lubawskiej. W pracy uwzględniono 194 obiekty epigraficzne, pochodzące z obiektów sakralnych.

 

T. Alek-Kowalski, Rozwój form organizacyjnych nauki w XIX i XX w. Wydaw. UMK, Toruń 1974

sygn. 32178

W rozprawie przedstawiono czynniki mające udział w rewolucji naukowo-technicznej i wyznaczające podstawowe kierunki jej przekształceń organizacyjnych. Całość rozpatrywana jest z punktu widzenia socjologii nauki i kultury.

 

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 1-4. Wydaw. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978

sygn. 32182/1-4.I

Dzieło stanowi cenny przewodnik po kulturze staropolskiej. Forma zamieszczonych artykułów jest zróżnicowana, od parowierszowych haseł, po niekiedy kilkunastostronicowe artykuły. Można wyróżnić sześć zespołów tematycznych: o państwie polskim, Kościele, kulturze materialnej, kulturze obyczajowej, kulturze umysłowej i sprawach językowych. Ponadto zamieszczono unikatowy materiał ilustracyjny, przedstawiający zabytki architektury dzisiaj już nieistniejące, sprzęty i narzędzia spotykane w muzeach, obrazki rodzajowe przejęte ze starych czasopism.

 

R. Piłat, O istocie pojęć. Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2007 sygn. 32186

„Praca ma na celu przybliżenie czytelnikowi zagadnień filozoficznych związanych ze świadomością i procesami poznawczymi. Klasyczne pytania o naturę umysłu, świadomości, uzyskują obecnie naukowe podstawy formalne, pojęciowe bogatą bazę empiryczną”.

 

M. Pollakówna, Kronika Piotra z Duisburga. Wydaw. ZNiO, Wrocław 1968

sygn. 32200 sz.4

 

W rozprawie badano wszechstronnie przekazy źródłowe. Za cel pracy ustanowiono ostateczne ustalenie źródeł Kroniki Duisburga, wydobycie na jaw założeń, jakimi kierował się jej autor, oraz lepsze zrozumienie utworu.

 

E. Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa-Wrocław 1999 sygn. 32199

Praca ukazuje psychologiczne konsekwencje wyborów moralnych, ich wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Życie zostało uznane za najtrudniejszą ze wszystkich sztuk, zatem imperatyw życia mądrego, dobrego, moralnie szczęśliwego, uczynił Fromm głównym przesłaniem pracy.

 

A. Tyszka, Interesy i ideały kultury. Struktura społeczeństwa i udział w kulturze. Państw. Wydaw. Nauk., Warszawa 1987

sygn. 32197

Jest to synteza wiedzy o uczestnictwie w kulturze i jego społecznych rezultatach w okresie Polski Ludowej. Materiał do pracy stanowią wyniki badań empirycznych z lat 60 i 70.

J. Offray de la Mettrie, Dzieła filozoficzne. Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2010

sygn. 32196 czyt.

Praca zawiera najważniejsze teksty filozoficzne La Mettriego, ukazujące jego materializm podbudowany znajomością fizjologii i biologii. Zwracają uwagę na centralny w jego etyce problem wyrzutów sumienia i na immoralistyczne konsekwencje.

 

Wiedza a uczucie. Red. A. Motycka. Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2003

sygn. 32194/4

Praca podejmuję próbę odpowiedzi na pytanie o rolę uczuć w procesach uzyskiwania wiedzy naukowej. Ukazana została szeroka interdyscyplinarna panorama współczesnych refleksji, przedstawiona z punktu widzenia różnych dyscyplin filozoficznych i naukowych.

 

P. Szczaniecki OSB, Benedyktyni polscy. Zbiór szkiców i opowiadań. Nakł. Opactwa Benedyktynów, Tyniec 1989 sygn. 32192

Praca stanowi syntezę dziejów benedyktynów w Polsce na przełomie stuleci. Zawarto tu także monografię zakonników z Tyńca.

 

M. Soin, Wartość i fakt. Etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej. Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2013 sygn. 32187

Tematem główny książki jest zastosowanie filozofii lingwistycznej na terenie rozważań etycznych i studiów socjologicznych, przestrzeni wyznaczonej pojęciami faktu i wartości. Wypowiedzi koncentrują się na wykorzystaniu metod wypracowanych przez Wittgensteina i innych filozofów lingwistycznych do analizy sensowności dyskursu, jaki prowadzi się w tych dziedzinach.

 

Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badania. Red. P. Sztabiński [i in.]. Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2005 sygn. 32189

 

Książka dostarcza odpowiedzi na pytanie jak dobrze zrealizować badania. Czytelnicy znajdą w niej wiele sprawdzonych w praktyce rozwiązań, sprzyjających budowaniu rzetelnej wiedzy na temat badanych.

 

Myśl ariańska w Polsce XVII wieku. Antologia tekstów. Teksty wybrał, opr., wstępem i notami opatrzył Z. Ogonowski. Wydaw. ZNiO, Wrocław 1991 sygn. 32209

 

Książce można znaleźć wybór tekstów socyniańskich, w większości po raz pierwszy przetłumaczonych na język polski. Antologię poprzedza wstęp o dziejach, doktrynie i oddziaływaniu socynian.

H. Buczyńska-Garewicz, Milczenie i mowa filozofii. Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2003

sygn. 32208

Praca ta jest wyrazem pewnej niezgody wobec filozofii analitycznej redukującej refleksje metafizyczną do analizy języka. Znajdują się w niej przemyślenia, czym w swej istocie jest wolność, cnota, odpowiedzialność, czy sprawiedliwość.

 

Wiedza a intuicja . Red. A. Motycka. Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2008

sygn. 32194/7

Zaprezentowano myśli przedstawicieli różnych środowisk filozoficznych i naukowych na temat intuicji w stosunku do wiedzy. Jest to próba uchwycenia problematyki intuicji we współczesnej myśli europejskiej.

 

Wiedza a prawda . Red. A. Motycka. Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2005

sygn. 32194/5

W tomie rozpatrywano postawy wobec kategorii prawdy z pozycji postawy twórczej. Problematyka prawdy ukazana została w wymiarze teoriopoznawczym, filozoficznym i ogólnokulturowym.

 

M. Szponar, Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2012

sygn. 32205

 

Praca zwiera analizę aktualnej fazy rozwoju Internetu. Książka rozszerza i uzupełnia tematykę. „Daje diagnozę społeczno-kulturowej współczesności, wskazuje nowe problemy i zjawiska sfery Internetu, jak i transformacji społeczeństwa”.

 

Środki masowego komunikowania a społeczeństwo. Red. M. Gierusa. Wydaw. Uniw. Śląsk., Katowice 2006

sygn. MK: 32216, 32217

W pracy oprócz ogólnych rozważań na temat modelu komunikacji, znalazły się zagadnienia ekonomiki mediów, problematyka etyczno-prawna, czy też szczegółowe analizy działalności poszczególnych tytułów prasowych. Ważne były także refleksje dotyczące relacji między tradycyjnymi a nowymi mediami.

 

M. Joachimowski, Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium prasoznawcze-politologiczne o demokra-tyzacji komunikacji medialnej. Wydaw. Uniw. Śląsk., Katowice 2006 sygn. 32218

Książka podsumowuje badania prowadzone przez Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nad lokalnym i regionalnym systemem mediów oraz Internetem w latach 80 i 90 XX w. Poza wynikami badań zawiera próbę teoretycznej refleksji nad zjawiskiem periodycznej komunikacji medialnej, występujących w strukturach przestrzennych i terytorialnych.

 

P. Spodenkiewicz, Brukowiec. Warsztat reporterski w praktyce. Wydaw. Hobo, Łódź 2006 sygn. 32220

Jest to nietypowy podręcznik napisany „przez reporterkę oparty na warsztacie dziennikarza tabloidu. Nietypowy, bo prawie nie zawiera teorii, a praktyka wyłożona jest na konkretnych przykładach, wziętych z zawodowego życia”.

 

J. W. Adamowski, Czwarty stan. Media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii. Ofic. Wydaw. Aspra-Jr, Warszawa 2006 sygn. 32221-32222

Publikacja dotyczy medialnej aktywności w Wielkiej Brytanii od lat 20 XVII w. do czasów współczesnych. „Autor opisał gazety i czasopisma, które stanowiły ważny filar brytyjskiej demokracji oraz radia i telewizji, których popularność i znaczenie wpisały się na trwale w brytyjski pejzaż społeczny”.

 

K. Latyńska, Metodologia badań socjologicznych. Bibliografia adnotowana książek za lata 1945-1999. Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2000 sygn. 32223.B

W bibliografii zebrano prace z zakresu studiów ogólnych, teoretycznych, historycznych, filozoficznych i innych poszerzających horyzonty metodologiczne badaczy, inspirujące socjologów do poszukiwania nowych podejść w tej dziedzinie.

 

R. Piłat, Doświadczenie i pojęcie. Studia z fenomenologii i filozofii umysłu. Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2006 sygn. 32224

Temat książki stanowi stosunek pojęć do percepcji umysłowej. Autor przekonuje o interakcji pojęciowo-zmysłowej, odwołując się do społeczeństwa, kultury i języka oraz do neurofizjologicznego opisu odpowiednich mechanizmów.

 

A. Walicki, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej. Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2000 sygn. 32228

„Książka znakomitego znawcy problematyki narodu w dziejach myśli polskiej, ukazuje bardzo przekonywająco ów dwoisty - nawiązujący mocno do przeszłości, ale zarazem wprowadzający nowe idee czerpane często z innych niż rodzime źródeł - charakter myśli polskiego Oświecenia”

 

Między mitem a logosem. Dialektyka greckiego oświecenia jako europejski paradygmat. Red. L. Dreyer, B. A. Markiewicz. Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2000 sygn. 32229

Przygotowane teksty są efektem wieloletniej współpracy nauczycieli filozofii z 17 krajów europejskich w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesorów Filozofii. Zaprezentowano zagadnienia religijno-metafizyczne, naukowo-teoriopoznawcze, polityczno-etyczne oraz z zakresu filozofii historii.

 

Inwentarz akt Janusza Kazimierza Zawodnego badacza zbrodni katyńskiej z lat 1942-2012. Opr. E. Kołodziej, B. Nowożycki. Wydaw. Tekst, Warszawa 2014

sygn. 32246 Ki

Praca zawiera inwentarz akt Janusza Kazimierza Zawodnego- polskiego politologa i historyka, doktora nauk politycznych, profesor uniwersyteckiego i badacza zbrodni katyńskiej. Do inwentarza dołączono zarys życia i działalności Zawodnego, dziejów jego spuścizny aktowej oraz fotografie prywatne Zawodnego.

 

K. A. Wiśniewska-Borysiak, Komputer we wspomaganiu logicznego myślenia. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2015 sygn. 32245

Książka przedstawia interesujący materiał teoretyczny i eksperymentalny. Wnosi ona istotny wkład do trwającej w Polsce żywej dyskusji nad istotą współczesnej edukacji,
w szczególności wieloaspektowego wykorzystania technologii informacyjnych w procesie kształcenia.

 

W. Cetera, IKS- informatyka, komputery, systemy 1986-1989. Studium przypadku. Wydaw. Stow. Fair Business, Warszawa 2016 sygn. 32244 czyt.

Książka poświęcona jest jednemu z pierwszych pism informatycznych dla młodzieży w Polsce. Historia IKS-a została przedstawiona na tle rodzącego się rynku wydawniczego czasopism informatycznych, jest również próba dokumentacji pierwszych kroków na drodze do powszechnej informatyzacji w Polsce.

 

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami historycznymi. T. 10. Wydaw. Aga Press, Warszawa 2016

sygn. P. 313/1 czyt. , P. 313/2-5

„Studia i materiały zawarte w tym tomie obejmują teksty z zakresu bibliologii historycznej. 19 artykułów poświęcono dziejom książki i bibliotek od średniowiecza po druga połowę XX w. przedstawiające m.in. rezultaty badań nad piśmiennictwem sakralnym pochodzącym ze średniowiecznej biblioteki klasztoru cystersów w Mogile”.

 

Teki Archiwalne. Seria Nowa. 209-2011, t. 10-11 (33) sygn. 32242/11

M.in.: D. M. Groszek: Archiwa w Wielkiej Brytanii - organizacja i działalność.

J. Łosowski: Znane i nieznane strony działalności niemieckiej administracji archiwalnej w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945.

 

Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne. 2016, vol. 54 nr 2(108)

sygn. P.114/1 czyt. P.114/2-3

M.in. : M. Świgoń: Porównanie samooceny potencjału zawodowego niemieckich I polskich studentów kierunków I specjalności info- i bibliologicznych.

 

Poradnik Bibliotekarza. 2017, nr 4 (803)

sygn. P.6

M.in.: A. Januszkiewicz: Stereotyp bibliotekarza-rozważania terminologiczne.

Bibliotekarz. 2017, nr 3, 4 sygn. P.5

M.in: J. Gaworska- Wandas: Nowe narzędzia indeksowania w bibliografii regionalnej.

M. Bródka: Kompetencje przedmiotowe w bibliotece naukowej.

 

Biblioteka Analiz. 2017, nr 6 (456)

sygn. Px28

M.in.: P. Waszczyk: Różne punkty widzenia. Ustawa na Targach Wydawców Katolickich.

 

Książki. Magazyn Literacki. 2017, nr 3 (246) sygn. Px28

M.in.: P. Waszczyk: Odrabianie strat. Rynek książki szkolnej.

Polish Libraries. 2016, vol. 4

sygn. 32532/4

M.in.: M. Cichoń: Library Data Visibility and Re-use: Possibilities Emerging from the National Library Descriptors Project.

Biblioterapeuta. 2016, nr 4 (77)

sygn. Px 22

M.in.: A. Fabrykiewicz: Bajkoterapia w środowisku edukacyjnym dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Wydawca. 2017, nr 3 sygn. P.259

M.in.: M. Woszczak: Wielkie marzenie stało się faktem.

 

Archeion. 2016, t. CXVII sygn. P.44

M.in.: H. Niestrój: Retrokonwersja pomocy archiwalnych.

 

Acta Poligraphica. 2016, vol. 8 R. IV

sygn. P.334

M.in.: E. Ropucho: Od sztuki pięknego składu do narzędzia komunikacji wizualnej. Przemiany pojęcia typografii na przestrzeni XX i początków XXI w.

Biblioteka w Szkole. 2017, nr 4

sygn. P.224

M.in.: J. Wasilewski: Biblioteki szkolne znów zagrożone. Protestujemy i proponujemy konkretne działania.

 

Przegląd Biblioteczny. 2017 z. 1

sygn. P.4/1-2

M.in.: M. Ochmański: Czy Wikipedia może być przydatna w nauczaniu historii książki i bibliotek?

 

Uniwersytet Warszawski 2017, nr 1 (80)

sygn. P.337/1

M.in.: A. Swatowska: Taki był rok 2016.

 


Jest to wybór subiektywny. Wszystkie nowe książki prezentujemy w Czytelni Biblioteki.


Lista nowości w postaci pliku pdf

Poprzednia lista nowości